/ Vårt arbete / Hållbart brandskydd i höga trähus / Hållbart byggande och brandsäkerhet

Hållbart byggande och brandsäkerhet

Brandsäkerhetsfrågor måste integreras i hållbarhetsarbetet. En workshop kan bli startskottet.

Den 7 april samlades deltagare från flera olika aktörer hos Brandskyddsföreningen till en workshop för att diskutera hur man kan hjälpas åt att hitta lösningar och ta fram förebyggande riktlinjer för både hållbart byggande och bättre brandsäkerhet.

– Det tas många bra initiativ inom hållbart byggande men inte så många som ser till helheten och integrerar brandsäkerheten i hållbarhetsarbetet. Experter på brandsäkerhet exkluderas ofta i tidiga projekteringsfaser när frågor om miljö och andra hållbarhetsfaktorer diskuteras och de kan då inte påverka utformningen av skadepreventiva lösningar, säger Lisa Björk, brandingenjör på Brandskyddsföreningen och initiativtagare till mötet.

– Därför ville jag ordna en mötesplats med flera olika myndigheter och organisationer för att diskutera, få nya perspektiv och starta sökandet efter lösningar, fortsätter Lisa Björk.

Representanter från följande organisationer deltog på workshopen:

  • Sveriges Brandkonsultförening, BRA
  • Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap, BIV
  • Svensk Försäkring
  • IVL Svenska Miljöinstitutet/BASTA
  • Linnéuniversitetet
  • Boverket
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • KTH, Institutionen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik
  • NCC
  • Brandskyddsföreningen

Frågor och resultat från mötet:

En central fråga är behovet att få in brandsäkerhetsfrågor mycket tidigare i byggprocesserna så att skadepreventiva lösningar kan integreras i planeringen. 

Beslut vid stadsplanering bör tas mera från ett cirkulärt livscykelperspektiv istället för med fokus på de enskilda byggnaderna. Hur vi lever, om vi kör elbil, var vi parkerar, slänger sopor med mera påverkar brandriskerna.

En uppenbar fråga är också hur brandskyddet påverkas av framtidens smarta hem. Vad finns det för risker med robotar, energi från solceller, lagring av batterier, laddare till mobiler, elbilar, laddstolpar med mera?

I vilka fler instanser, samarbeten och processer med mera behöver brandsäkerhetsfrågor representeras?

– Förväntningarna på workshopen var att vi skulle förmå oss att ta oss upp ur våra respektive stuprör och lära av varandra och det funkade verkligen. Flera av deltagarna önskade att detta möte ska bli ett startskott för oss som jobbar med skadeförebyggande arbete och riskhantering så att vi i fortsättningen ska kunna bli mer involverade i det hållbara arbetet, säger Lisa Björk.   

Ta del av en resultatsammanfattning av workshopen