/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Vad är heta arbeten?

Vad är heta arbeten?

Pia Ljunggren och en bild på gnistbildning vid svetsning

Heta arbeten är en benämning på arbetsmetoder, utrustning och verktyg som alstrar värme eller gnistor.

Tydliga exempel på heta arbeten är svets- och skärarbeten med gasolbrännare eller snabbgående verktyg som vinkel­slip och kapmaskiner eftersom de tidigare har orsakat många bränder. Andra exempel på metoder som kanske inte är lika tydliga eller självklara är hovslagning, arbete med varmluftspistol, ogräsbränning eller induktionsvärmare.

När behöver man ha tillstånd för att påbörja heta arbeten?

När heta arbeten utförs på en tillfällig arbetsplats och dessutom anses brandfarligt ska Brandskyddsföreningens säkerhetsregler Heta Arbeten® följas. Detta är ett försäkringskrav för att du ska ha möjlighet till full ersättning i händelse av att du orsakar en brand under arbetets utförande.

Säkerhetsreglerna Heta Arbeten® innebär bland annat att ett tillstånd ska ges och en riskbedömning genomföras på plats där arbetet ska utföras. Detta krävs för att den som ger tillstånd, den tillståndsansvarige, ska kunna bedöma riskerna i sitt sammanhang. Till sin hjälp har den tillståndsanvarige de övriga i det så kallade hetarbetsteamet, det vill säga den som ska utföra arbetet och brandvakten. Riskbedömningen är till för att avgöra om metoden avger värme eller gnistor samt om det går att använda en mindre riskfylld metod. Vid riskbedömningen tittar man bland annat på omkringliggande miljö är brännbar, om byggnaden är brännbar, om det finns öppningar i väggar och tak som gör att gnistor eller en brand kan sprida sig till intilliggande områ­den. Frågorna är många och teamet behöver god kunskap om brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats och kännedom om den verksamhet där arbetet ska utföras för att kunna bedöma riskerna på ett bra sätt. Till sin hjälp har teamet en tillstånds- och kontrollista som innehåller frågor som täcker in alla säkerhetsregler. Tillståndslistan används för att ge tillstånd och för att dokumentera arbetet. En förutsättning för att ge tillstånd till, och utföra heta arbeten på ett säkert sätt, är att alla har rätt behörighet.

Vad är en brandfarlig metod?

En metod som inte bedöms som brandfarlig i ett sammanhang kan mycket väl vara det i ett annat. Ett exempel är när en tigersåg används för att ta upp hål i en vägg med gipsskivor, metall- eller träreglar och mineralullsisolering. Tigersågen kan alstra gnistor eller värme till följd av friktion beroende på om sågbladet är slitet eller inte men också beroende på vilket material som man sågar igenom. Så länge inget annat brännbart material finns i närheten görs bedömningen att tigersågen är en lämplig metod i sammanhanget.

Om samma tigersåg används i en motsvarande vägg men med cellplastisolering, ett material som är lätt att antända och ger snabb brandspridning, blir riskbedömningen troligen en annan och tigersågen bedöms där som en direkt olämplig metod.

Slutsatsen blir att det inte går att ge ett generellt svar. En riskbedömning måste därför utföras på den plats där arbetet ska utföras och där man tar hänsyn till val av metod, miljö och material. Man bedömer då sannolikheten för att en brand ska uppstå och allvarlighetsgraden av den konsekvens som uppstår av en sådan brand. Om man följer säkerhetsreglerna och gör en korrekt riskbedömning i samband med tillståndsgivningen så minimeras risken för att brand ska uppkomma som en följd av heta arbeten.

Text: Pia Ljunggren, affärsområdesansvarig Heta Arbeten®
Publicerades i Brandsäkert nr 3, 2018. 
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2018-05-22

Se även