/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Tydliggör reglerna för brandfarliga vätskor i butik

Tydliggör reglerna för brandfarliga vätskor i butik

Ett varningsmärke för brandfara och en bild på Lars Brodin
Brandfarlig vätska. Foto: Shutterstock

En brand i brandfarliga vätskor i butiksmiljö kan få stora konsekvenser. Därför anser Brandskyddsföreningen att man behöver överväga en striktare reglering på föreskriftsnivå.

STORA MÄNGDER BRANDFARLIG vätska i en lokal med många människor är ingen bra kombination ur ett brandriskperspektiv. Förutom att en brand i brandfarliga vätskor i butiksmiljö kan få allvarliga konsekvenser, har vi också en samhällsutveckling där antagonistiska handlingar blir vanligare.

Nya föreskrifter är på gång för hantering av brandfarliga vätskor, vilket är välbehövligt. Flera av de nu gällande föreskrifterna är gamla och dessa föreslås ersättas av nya föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. MSB:s förslag är nu skickat på remiss.

Nu finns med andra ord ett bra tillfälle att skapa tydligare regler som är anpassade till dagens risker och skyddssystem. Problemet är bara att i MSB:s nya remissförslag till föreskrift endast finns en paragraf som specifikt riktar sig till försäljning av brandfarliga vätskor. Den paragrafen begränsar maximal behållarvolym till fem liter.

NÄR DET GÄLLER regler om placering av brandfarliga vätskor i lösa behållare i butiker hänvisar MSB i sitt remissförslag till sin handbok ”Brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butiker”. Handboken ger i och för sig bra vägledning för den som är beredd att sätta sig in i ämnet, men att i ett allmänt råd till en föreskrift hänvisa till en handbok som inte har någon juridisk status skapar dessvärre otydlighet.

Otydliga krav innebär i förlängningen problem för både verksamhetsutövare och tillsynsförrättare, där olika krav ställs beroende på personliga tolkningar eller olika tillämpningar i olika kommuner.

Det har i stor utsträckning blivit praxis att förvara brandfarlig varor i brandsäkra skåp eller brandtekniskt avskilda utrymmen. Denna praxis behöver förstärkas genom att de produkter som utgör störst brandrisk omfattas av en tydligare reglering.

Brandskyddsföreningen anser därför att krav avseende hur brandfarliga vätskor får placeras i butiker ska anges i föreskriften. För de brandfarliga vätskor som utgör störst risk bör man dessutom skärpa kraven för vad som får förvaras fritt på hyllorna i butikerna.

Lars Brodin, brandingenjör och expert, Brandskyddsföreningen

Publicerades i Brandsäkert nr 1, 2022
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2022-02-18

Se även