/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Städning är prio ett på bruket

Städning är prio ett på bruket

En dammexplosion

Som tillverkare av aluminiumpulver lever Carlfors bruk i Huskvarna med en ständig risk för dammexplosioner, men genom åren har de lärt sig hur riskerna bäst hanteras.

En eftermiddag i juni förra året kom larmet från Carlfors bruk i Huskvarna. En aluminiumdammexplosion hade orsakat en brand i fabriken och tre anställda hade skadats: en person fick en måttlig brännskada och de andra två skadades lindrigt. Brukets egen insatsstyrka var snabbt på plats för att påbörja släckningsarbetet och de fick snart hjälp av Jönköpings och Huskvarnas räddningstjänster

– Fabriken är sektionerad för att undvika brandspridning. Explosionen inträffade i lokalen där vi har våra siktningsmaskiner och branden begränsades till det utrymmet, berättar Svante Björklund, teknisk chef på Carlfors bruk.

Incidenter som den här sker inte särskilt ofta på Carlfors bruk nu för tiden, men genom åren har det sett annorlunda ut. Bruket grundades 1898 och har tillverkat aluminiumprodukter sedan 1920-talet.

– Under brukets tidiga år var det ideliga explosioner och bränder. Så vi har fått lära oss brandsäkerhet den hårda vägen och kontinuerligt arbetat med olika förebyggande åtgärder, och det arbetet pågår fortfarande, säger Svante Björklund.

Flera kritiska moment

I dag är Carlfors bruk en av världens främsta producenter av aluminiumpulver och aluminiumpasta, och omkring 98 procent av produkterna går på export. De största volymerna säljs till färgtillverkare som använder Carlfors aluminiumprodukter som pigment för att deras färger ska efterlikna metall. Andra användningsområden för aluminiumprodukterna är som jäsmedel i betong och som tillsats i vissa typer av sprängmedel.

– Tillverkningsprocessen startar med att aluminiumråvaran mals i kulkvarnar i allt från två till tolv timmar beroende på vilken kulstorlek man ska ha. För att undvika dammexplosioner sker malningen i våtform med lacknafta, därefter består en stor del av processen av att ta bort lacknaftan med hjälp av bland annat filterpressar.

Om produkten ska användas som färgpigment är den sedan redo att förpackas och skickas iväg eftersom färgtillverkarna inte behöver en helt torr produkt. Men om man ska få fram ett torrt pulver går aluminiummassan vidare till vakuumtorkning i ett antal timmar, för att sedan kontrollsiktas på skaksiktar så att eventuella klumpar försvinner.

– Vakuumtorkningen och siktningen är de mest kritiska momenten när det kommer till risken för dammexplosion. Under malningen skyddar lacknaftan mot oxidation, men när man tömmer pulvret ur vakuumtorkarna kan oxideringen gå så pass fort att pulvret självantänder, förklarar Svante Björklund.

Tidigare hade bruket i genomsnitt en till två explosioner per år i samband med tömning av vakuumtorkare, men problemet har nu eliminerats genom att man använder en gasblandning med reducerad syrehalt i den delen av processen.

– Materialet måste oxidera någonstans i processen men nu kan vi åtminstone styra det bättre, säger Svante Björklund.

Nya rutiner efter explosion

De förebyggande åtgärderna i samband med vakuumtorkningen har lett till att den största risken för dammexplosioner nu finns vid siktningen. Det var i detta steg som explosionen i juni förra året inträffade. Då upptäckte en anställd att transportbehållaren, där aluminiumpulvret hamnar när det är färdigsiktat, var varm och att det luktade bränt. När man lyfte på locket till behållaren rasade pulver ner i materialet som redan brann – och explosionen var ett faktum.

– Vi drar lärdomar av alla incidenter och efter den här händelsen har vi infört fjärrmanövrering, som gör att man kan stå på en säker plats när man lyfter av locket. Så om det skulle smälla finns ingen risk för personskador, säger Svante Björklund och fortsätter:

– Att ingen person ska komma till skada är det övergripande målet med vårt brandskyddsarbete, för själva explosions- och brandrisken är svår att komma ifrån när vi arbetar med de produkter vi gör.

Nätverk i uppstartsfasen

Andra åtgärder som Carlfors bruk har gjort genom åren är bland annat byggnadstekniska, i form av sektionering och utplacering av maskiner på ett sådant sätt att risken för brandspridning minskar.

– Jag vill också framhålla regelbunden städning som en otroligt viktig rutin. Om det blir ansamlingar av pulver i lokalen ökar riskerna markant för en större incident. Vi använder inte dammsugare då de utgör en risk i sig, utan det är traditionell sopning som gäller, säger Svante Björklund.

För att öka både sin egen och andras kunskap om dammexplosioner har Carlfors bruk deltagit i RISE-projektet som resulterade i rapporten ”Dammexplosionsrisker i metallbearbetande industri”. Resultatet av arbetet blev inte bara rapporten som släpptes i höstas – man har också bildat ett nätverk för att fortsätta dela erfarenheter och sprida kunskap.

– Kunskaperna om metalldammsexplosioner är dåliga överlag. Om du frågar gemene man så har de väldigt svårt att föreställa sig att metaller kan brinna – och än mindre att de kan explodera. Det behövs mer information för att minska antalet incidenter och jag tror att nätverket är en viktig del i det arbetet.

Text: Josefin Svenberg
Publicerades i Brandsäkert nr 1, 2020. 
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2020-02-18

Se även