/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Så påverkas du av LSO-förslagen

Så påverkas du av LSO-förslagen

En brandman sprutar vatten mot en brand
Foto: Shutterstock

Regeringen föreslår ett antal förändringar i lagen om skydd mot olyckor, LSO, från årsskiftet. Om förslaget klubbas av riksdagen påverkas såväl räddningstjänstens insatser som det förebyggande arbetet och tillsynsverksamheten.

En effektivare och mer likvärdig räddningstjänst över hela Sverige. Det vill regeringen åstadkomma med sina förslag till ändringar i lagen om skydd mot olyckor, LSO, som har överlämnats i en proposition till riksdagen. Syftet med lagförslagen, som föreslås träda i kraft vid årsskiftet, är att skapa bättre förutsättningar att förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor. Riksdagen väntas debattera ärendet och fatta beslut den 21 oktober (beslut fattades, reds anm).

– Flera av de förslag som regeringen nu går fram med förväntas ge särskild effekt utanför de större städerna. Det ska inte spela någon roll vilken kommun man bor i, räddningstjänstens verksamhet med skydd mot olyckor och hanteringen av dem ska hålla samma höga kvalitet över hela landet, sa inrikesminister Mikael Damberg (S) i samband med att propositionen överlämnades i juni.

Starkare statlig styrning

Regeringen föreslår en starkare statlig styrning av kommunernas förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Det ska bland annat ske genom ett nytt nationellt mål för den förebyggande verksamheten – där särskild vikt ska läggas vid att förhindra människors död och andra allvarliga skador – tydligare handlingsprogram samt utökad föreskriftsrätt för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

– Vi ska föreskriva om kommunernas planering och utförande av tillsynen över brandskyddet, de kommunala handlingsprogrammens struktur och innehåll, undersökningsrapporter och ledningssystem. När det gäller exempelvis handlingsprogrammen är det i dag ganska fritt hur de får utformas, och tanken är att skapa större enhetlighet och högre kvalitet genom vissa regleringar. Det underlättar också för kommunerna att jämföra sig med varandra på olika sätt och kan förhoppningsvis även bidra till förbättringar på sikt, säger Patrik Perbeck, chef för enheten för inriktning av skydd mot olyckor på MSB.

Ytterligare ett förslag är att införa krav på att kommunerna ständigt ska upprätthålla en övergripande ledning av räddningstjänsten.

Ändringar i tillsynen

Tillsynen över och stödet till kommunerna föreslås också flyttas från länsstyrelserna till MSB. Det innebär att MSB måste bygga upp en tillsynsverksamhet och Patrik Perbeck berättar att man bland annat tittar på hur andra tillsynsmyndigheter organiserar sitt arbete och gör urval och uppföljningar.

– Vi behöver också komma fram till hur vi ska hantera våra olika myndighetsroller, som rådgivande, föreskrivande och samtidigt en myndighet som gör tillsyn. Arbetet med detta och att ta fram föreskrifterna inleddes sent i våras och även om det inte finns några skarpa beslut än behöver vi jobba utifrån att riksdagen beslutar i enlighet med propositionen. Målet är att ha så mycket som möjligt på plats vid årsskiftet, säger han.

Skriftliga redogörelser slopas

När det gäller kommunernas tillsyn av efterlevnaden av LSO föreslås ett par förändringar. Dels vill regeringen ge kommunerna möjlighet att ta ut avgift för tillsyn i stället för tillsynsbesök, vilket innebär att avgiften även får avse exempelvis förberedande arbete, framkörningstid och efterarbete. Regeringen föreslår också att man tar bort skyldigheten att lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet, vilket ägare till byggnader och andra anläggningar i vissa fall måste göra i dag.

– Den skriftliga redogörelsen har varit bra under en period för att alla ska få en grundläggande koll och reflektera över sitt brandskydd. Men man har kommit fram till att den numera innebär för mycket administrativt arbete jämfört med nyttan, säger Lars Brodin, brandingenjör och expert på Brandskyddsföreningen, och fortsätter:

– En farhåga skulle kunna vara att vissa typer av byggnader eller exempelvis nystartade verksamheter faller mellan stolarna, och att skillnaden därmed blir större mellan de som har ett dåligt och de som har ett bra brandskydd. Men det återstår att se vad förändringarna i praktiken kommer att resultera i.

Ändringarna i LSO föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. Kommunerna får dock tid till den 1 januari 2022 för att anta nya handlingsprogram och uppfylla kravet på ständig övergripande ledning.

Patri-rund.png
    Patrik Perbeck
Lars-Brodin-rund.png
      Lars Brodin

Text: Josefin Svenberg
Publicerades i Brandsäkert nr 4, 2020
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2020-10-06

Se även