/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Så förändras tillsynen enligt LSO

Så förändras tillsynen enligt LSO

En person från Räddningstjänsten som går förbi ett rökfyllt och brännskadat område
Foto: Shutterstock

Nu förbereder sig räddningstjänster runt om i landet för att ändra planeringen och utförandet av sin tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO. Nya föreskrifter och allmänna råd träder i kraft i sommar.

I november 2021 beslutade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, om nya föreskrifter och allmänna råd om hur kommunerna ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO. Bakgrunden är att man identifierat stora skillnader i hur kommunerna utför sin tillsyn och målet är nu att få en ökad likriktning.

Föreskrifterna består av två delar: planering av tillsynsverksamheten och tillsynens utförande. MSB bedömer att kommunerna behöver tid på sig att ta fram nya arbetssätt och därför träder föreskrifterna i kraft först den 1 juli i år.

Just nu förbereder sig räddningstjänster runt om i landet för att implementera föreskrifterna, en av dem är Räddningstjänsten Karlstadsregionen.

– Det är mycket förberedelser att göra men överlag är vi positiva till de nya föreskrifterna. De indikerar en höjning av ambitionerna, som förhoppningsvis också leder till en höjning av kvaliteten på tillsynen, säger Ola Åkesson, chef för Karlstadsregionens förebyggandeavdelning.

Nellie-Kim Millbourn, chef för avdelningen för samhällssäkerhet på Värends räddningstjänst, ser både möjligheter och utmaningar med den nya tillsynsföreskriften.

– Det är positivt att vi får en styrning som är gemensam för hela landet. Som enskild räddningstjänst är det skönt att veta att man ligger på rätt nivå av tillsyn. Däremot var det vissa typer av byggnader som vi trodde skulle omfattas av kraven på tillsyn, men som inte gör det i de nya föreskrifterna, säger Nellie-Kim Millbourn.

I en bilaga till föreskrifterna listas byggnader och andra anläggningar som ska ingå i tillsynsplaneringen. Det handlar om objekt där riskerna vid brand generellt sett är stora, som till exempel sjukhus, skolor, hotell, kulturbyggnader och större samlingslokaler.

– Med tanke på antalet bostadsbränder, och konsekvenserna de kan få, tänkte vi att MSB skulle ta tillfället i akt att säga att det behövs tillsyn av bostäder. MSB menar att det finns mer effektiva verktyg för att minska bostadsbränderna, exempelvis informationsoch utbildningsinsatser, men vi tror att en kombination är bäst, säger Nellie-Kim Millbourn.

MSB konstaterar att det på nationell nivå inte går att definiera alla objekt där det finns behov av att tillsyn genomförs. Utifrån sin kunskap om lokala verksamheter och risker ska kommunerna därför identifiera byggnader och anläggningar – utöver de som listas i bilagan – som behöver tillsyn och ha en planering för detta.

– Vi kommer bland annat att ta med industrier och andra objekt som tidigare haft krav på sig att lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet. Just nu gör vi en genomgång av alla verksamheter som vi har i våra system och stämmer av mot de nya föreskrifterna. Vi ser redan att volymerna kommer att öka jämfört med tidigare och för att leva upp till kraven kommer vi att behöva rekrytera, säger Ola Åkesson.

Nellie-Kim Millbourn ser också att det är svårt att få personalresurserna att räcka till och menar att det kan få konsekvenser för brandsäkerheten.

– Vi och många andra räddningstjänster har tyvärr en begränsad kapacitet, det finns bara ett visst antal tillsynsförrättare och då kan det dessvärre bli att man lägger sig på en lägstanivå. Det vill säga att man gör tillsyn av de objekt som MSB kräver, men inte så mycket mer, säger hon, och fortsätter:

– Det vore inte bra om det brinner på till exempel en industri där räddningstjänsten inte gjort tillsyn eftersom de inte finns med på MSB:s ”måste-lista”, och konsekvenserna av branden hade kunnat begränsas om man gjort tillsyn och identifierat brister i brandskyddet.

Så-förändras-tillsynen-enligt-LSO-Ola.png
      Ola Åkesson
Så-förändras-tillsynen-enligt-LSO-Nellie-Kim.png
Nellie-Kim Millbourn

Text: Josefin Svenberg
Publicerades i Brandsäkert nr 1, 2022
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2022-02-18

Se även