/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Regler för brandfarlig gas?

Regler för brandfarlig gas?

Gasbehållare och en bild på Åke Persson

”Vårt företag hanterar stora mängder gasol och jag har hört att det ska komma nya regler för brandfarlig gas i år. Vad innebär de och hur kommer vi att påverkas?”

SVAR/ De nya föreskrifterna och allmänna råden om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler (MSBFS 2020:1) träder i kraft den 1 augusti 2020. Bestämmelserna gäller för alla som hanterar brandfarlig gas – från privatpersoner som har gasflaskor hemma till butiker som säljer sprayflaskor med brandfarligt innehåll och industrier som använder stora mängder gas.

Anledningen till att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ger ut nya föreskrifter är att de tidigare skrevs på 90-talet. Mycket har hänt sedan dess, bland annat har vi fått en ny lag (2010:2011) om brandfarliga och explosiva varor vilket gjorde att hänvisningar i föreskrifterna blev felaktiga. Det förekom också bristfälliga krav och dubbelreglering. Nu var det helt enkelt dags att modernisera föreskrifterna, såväl innehållsmässigt som språkligt, så att de är anpassade efter dagens förhållanden. Syftet är dock detsamma som tidigare: att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

Under remisstiden kom det bland annat önskemål från räddningstjänsten om att de nya föreskrifterna skulle följas av allmänna råd som förtydligar hur föreskrifterna ska tillämpas, vilket har skett. MSB har också tagit fram två handböcker: en som riktar sig till butiker som säljer brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater, och en som rör yrkesmässig hantering av brandfarlig gas. Handböckerna kommer att publiceras på MSB:s hemsida där du även kan läsa föreskrifterna i sin helhet.

För många verksamheter innebär de nya föreskrifterna inte några större förändringar, men i vissa fall blir det en skärpning eller lättnad av kraven. När det till exempel gäller placering av lösa behållare i publik verksamhet har de rekommenderade minsta avstånden ändrats något. Här är det behållarnas totala volym som är avgörande och den indelningen har blivit mer finmaskig. Tidigare började skalan med 0–60 liter följt av 60–1 000 liter, medan uppdelningen nu är 0–60, 60–250, 250–1 200 liter och så vidare. Den övre gränsen är 8 000 liter och för de företag som hanterar större mängder än så, till exempel om man har två flak med gasflaskor, kan det bli problematiskt när man antingen måste minska antalet flaskor eller öka avståndet rejält mellan flaken.

Dessa rekommenderade minsta avstånd återfinns i de allmänna råden och är därmed inte bindande, men kan i praktiken komma att bli styrande. De som väljer att inte göra på det sätt som rekommenderas i de allmänna råden måste kunna presentera en lösning som visar att de ändå uppfyller kraven i lagar och föreskrifter.

Åke Persson, kemiingenjör och expert på Brandskyddsföreningen

Läs föreskrifterna här 

Publicerades i Brandsäkert nr 3, 2020. 
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2020-05-27

Se även