/ Tidningen BrandSäkert / Artiklar / Ombyggnation av byggregler pågår

Ombyggnation av byggregler pågår

Foto: Shutterstock

Boverkets nya bygg- och konstruktionsregler, som ska utformas som funktionskrav och inte innehålla några allmänna råd, planeras att träda i kraft 2023–2024. Nu pågår arbetet med att anpassa Boverkets brandskyddsregler till den nya modellen.

För snart ett år sedan påbörjade Boverket arbetet med en översyn av myndighetens brandskyddsregler, det vill säga nuvarande kapitel fem i Boverkets byggregler, BBR. Bakgrunden är myndighetens regeringsuppdrag att se över sina bygg- och konstruktionsregler, ett projekt som går under namnet ”Möjligheternas byggregler”. Översynen syftar till att skapa ett förenklat och konsekvent regelverk som, så långt det är möjligt, har en genomgående likriktad struktur och detaljeringsgrad.

– Vi på Boverket har tagit fram en ny regelmodell som innebär att reglerna blir färre, formuleras som funktionskrav och endast innehåller bindande föreskrifter. Därmed kommer allmänna råd och hänvisningar till standarder att försvinna. Målet med den nya regelmodellen är att den ska främja innovation och teknisk utveckling, berättar Johan Lindbom, brandingenjör på Boverket.

BBR och EKS försvinner

I samband med att Boverket presenterade den nya regelmodellen i december 2020 skickade de också ut en remiss med förslag till nya föreskrifter om skydd mot buller. De föreskrifter som remitterades var en konkret tillämpning av den nya regelmodellen och därmed en möjlighet att påverka reglernas slutliga utformning, vilket många tog chansen att göra. Drygt hälften tillstyrkte förslaget men med många kommentarer.

– Föreskrifterna om skydd mot buller var en pilot och är vägledande för hur vi ska arbeta med brandskyddsreglerna. Det blir en stor omdaning då brandskyddsreglerna i dag är beroende av de allmänna råden och har många hänvisningar till standarder. Där måste vi titta på vilka konsekvenserna blir och hur vi hanterar dem, säger Johan Lindbom.

Klart är att BBR liksom Boverkets konstruktionsregler, EKS, försvinner. De ersätts av de nya föreskrifterna som är åtta till antalet och planeras att införas i två block under 2023 och 2024. Klart är också att de nya brandskyddsreglerna ska utgå från de fem kraven på brandskydd i plan och byggförordningens tredje kapitel, vilka innefattar bärförmåga vid brand som i dag regleras i EKS. Därutöver kommer Boverkets allmänna råd om brandbelastning, BBRBE, och Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd, BBRAD, att behöva omarbetas eller inarbetas i de nya reglerna.

– Gällande analytisk dimensionering arbetar vi i dag med inriktningen att den möjligheten inte ska försvinna. En grundprincip med den nya regelmodellen är att främja innovation, men i de fall där regler riskerar att bli hämmande ska vi möjliggöra analytisk dimensionering, säger Johan Lindbom.

Särskild referensgrupp

I arbetet med de nya brandskyddsreglerna har Boverket tillsatt en särskild referensgrupp. Den består av representanter från 14 olika organisationer och har i skrivande stund haft tre möten.

– Referensgruppen utgår från Boverkets ordinarie referensgrupp för brandskydd. Men här deltar också Svenska institutet för standarder, SIS, då standarder även fortsatt kommer att vara ett viktigt sätt för byggherrar att visa hur kraven uppfylls, säger Johan Lindbom, och fortsätter:

– Mycket arbete återstår innan de nya författningarna ska vara på plats och för oss är det viktigt att de träffar rätt. Hjälpen från referensgruppen är därför mycket viktig. Brandskyddsföreningens representant i gruppen är Lisa Björk, brandingenjör och expert på byggnadstekniskt brandskydd.

Hittills har referensgruppen fått titta på några exempel av hur brandskyddsreglerna skulle kunna utformas efter Boverkets nya regelmodell och diskuterat huruvida det skulle kunna fungera samt vilka möjligheter och svårigheter som finns.

– Från Brandskyddsföreningens sida ser vi att branschen genom åren lärt sig att använda dagens regelverk och allmänna råd, och då de är väldigt omfattande blir det en utmaning att skriva om dem till bindande föreskrifter, säger Lisa Björk.

Viktigt att poängtera är att de nya reglerna inte kommer att påverka kravnivåerna enligt lag och förordning. Däremot kommer de som tillämpar reglerna att behöva förändra delar av sitt arbetssätt.

– Det som är godkänt att bygga i dag kommer att fortsätta vara det, men man kommer mest troligt att behöva ändra hur man redovisar att man uppfyller kraven, förklarar Lisa Björk.

Större ansvar på branschen

En stor förändring med den nya regelmodellen är att ett större ansvar läggs på byggbranschen.

– En av de största utmaningarna är att hitta rätt när två aktörer ska arbeta parallellt på det här sättet. Var kan branschen ta ansvar så att vi inte längre behöver ha några regler, och var kan vi på Boverket ta ett steg tillbaka? Det gäller att hitta en balans utan att det uppstår ett glapp, säger Johan Lindbom.

För att täcka det glappet har IQ Samhällsbyggnad och ett antal branschorganisationer initierat Samhällsbyggandets regelforum, som lanserades officiellt i oktober i år. Dessutom har SIS kommitté för brandsäkerhet TK 181 startat en särskild arbetsgrupp som ska bevaka utvecklingen av de nya byggreglerna och dess påverkan på standardiseringen inom brandskydd. Planen i dagsläget är att Boverkets nya brandskyddsregler ska träda i kraft den 1 juli 2024 med övergångsbestämmelser under ett år därefter.

– När vi har landat i mer färdiga förslag kommer vi att bjuda in till öppna dialogmöten. Exakt när och i vilken form är inte klart, men det blir åtminstone någon gång under 2022, säger Johan Lindbom.

Berörda och intresserade aktörer kan hålla utkik på till exempel Boverkets hemsida för att följa arbetet framåt och se när förslag till nya föreskrifter skickas ut på remiss.

– Ett tips till berörda är att besvara remisser, trots att de inte rör brandskydd, för att påverka hur regelmodellen utformas. Vi på Brandskyddsföreningen kommer att göra det, och vi planerar också att fortsätta hjälpa till och informera om vad som händer på området, säger Lisa Björk.

Text: Josefin Svenberg
Publicerades i Brandsäkert nr 5, 2021
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2021-12-01