/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Lägg mer fokus på det förebyggande brandsäkerhetsarbetet!

Lägg mer fokus på det förebyggande brandsäkerhetsarbetet!

John Aunapuu och Jakob Sandlund

Många satsar mycket tid och pengar på tekniskt brandskydd för att förbereda sig inför och kunna hantera konsekvenserna av en brand. Men allt färre arbetar aktivt med förebyggande åtgärder för att förhindra att en brand uppstår.

Företag och organisationer borde istället lägga mer fokus på det förebyggande brandsäkerhetsarbetet. Inte bara för att det finns en skyldighet att göra det, utan för att det naturligtvis är billigare att förebygga bränder än att hantera dem när de väl uppstår. Brandsäkerhet bör inte ses som en kostnad utan som en investering, vilket framför allt stora bolag har insett. Men även mindre verksamheter vinner på att arbeta förebyggande.

Kunskap är en färskvara

För att hantera risker och kriser krävs fyra saker; en krisorganisation, teknik, utbildning och rutiner. Saknas det ena faller ofta det andra. Vanligtvis har man, åtminstone i teorin, koll på rutiner, tekniska installationer och organisationen. Men alltför ofta missas kontinuitet i utbildningar och vi vet att medarbetare som saknar rätt kompetens lätt sätter övriga barriärer ur spel. Normalt får varje nyanställd information kring utrymning, tekniskt brandskydd och verksamhetens rutiner. Men kunskaper kring att se och förebygga brandrisker utelämnas ofta. Av praktiska eller ekonomiska skäl har många verksamheter svårt att genomföra grundläggande brandskyddsutbildningar med tillräckligt täta intervall, vilket medför att brandsäkerheten faller i glömska. Här gäller svaga länken-principen. Alla medarbetare måste ha grundläggande kunskaper och förmåga att agera självständigt när det gäller att hantera brandsäkerheten i en verksamhet. Trots detta möter vi i vissa fall personal som har arbetat i många år utan någon brandskyddsutbildning alls.

Teori + praktik = bäst

Teori kopplat med praktik ger förmåga att agera. En helt teoretisk utbildning ger en bra grund att arbeta vidare på, men medarbetarna måste även få öva. En lärarledd utbildningsinsats där de får praktisera kunskaper som utrymningsrutiner, larmorganisation, förebyggande underhåll och att träna med olika former av släckutrustning ger gott resultat och mer varaktiga kunskaper. Rätt utförd fungerar även utbildningen som teambuilding för medarbetarna.

Det finns idag ingen färdig modell för hur man bör fördela sina investeringar mellan det tekniska brandskyddet och de mer ”mjuka” delarna som grundläggande brandsäkerhetsutbildningar och påbyggnadsutbildningar. Varje företag bör göra sin egen analys och låta de faktiska behoven i verksamheten få styra. Men fortfarande krävs tekniska installationer som fungerar som mycket viktiga förlåtande system när människan blir den svagaste länken.

Text: John Aunapuu, Jakob Sandlund
Publicerades i Brandsäkert nr 1, 2019. 
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2019-02-26

Se även