/ Tidningen Brandsäkert / Artiklar / Heta Arbeten® – en modern 30-åring

Heta Arbeten® – en modern 30-åring

En person som svetsar samt en bild på Sofie Strömberg
Foto t.v: Stefan Bohlin

Sedan konceptet Heta Arbeten® introducerades 1990 har det bidragit till ökad kunskap, säkrare arbetsplatser och minskade skadekostnader. Men ingen är nöjd så länge bränder kopplade till heta arbeten fortfarande sker, och det 30-årsjubilerande konceptet fortsätter att utvecklas – alltid med hög kvalitet i fokus.

Svetsning, skärning och andra arbetsmetoder som alstrar värme eller gnistor, så kallade heta arbeten, har alltid utgjort brandrisker. Men i slutet av 1980-talet hade försäkringsbolagens skadekostnader kopplade till dessa arbeten skenat under en längre tid och branschen kom fram till att något behövde göras.

– Genom åren hade flera punktinsatser gjorts vilket ledde till tillfälliga minskningar av antalet bränder orsakade av heta arbeten, men däremellan ökade problemen igen. Det var helt enkelt dags att ta ett gemensamt krafttag för att förebygga bränder, och det krafttaget blev grunden till vad som i dag är skadepreventionskonceptet Heta Arbeten®, säger Sofie Strömberg, kvalitetsansvarig Heta Arbeten®.

Brandskyddsföreningen startade på försäkringsbolagens uppdrag ett nytt koncept 1990, kallat Heta Arbeten®. Konceptet innefattade inte bara svetsbrandskydd utan även lödning, arbete med rondell och takläggning.

Ständiga förbättringar

Önskan från försäkringsbolagen var att ta fram ett säkert, enkelt och enhetligt system för alla branscher över hela landet.

Sagt och gjort. Brandskyddsföreningen samlade representanter från olika ­branscher och försäkringsbolag, och sedan dess har man tillsammans vårdat och utvecklat konceptet Heta Arbeten®. För genom åren har Heta Arbeten® utvecklats till just det: ett heltäckande skadepreventionskoncept som förutom säkerhetsregler och utbildning också innehåller bland annat tillståndslistor, riktlinjer och checklistor.

– I takt med att konceptet vuxit fram har även kvalitetsarbetet utvecklats. I dag bedriver vi ett systematiskt kvalitetsarbete som går som en röd tråd genom hela konceptet, allt för att göra utbildningen och hetarbetarna så bra som möjligt. Ständiga förbättringar är det viktigaste för att bibehålla kvalitet och relevans över tid – och in i framtiden, säger Sofie Strömberg.

Olika branscher involverade

Brandskyddsföreningens samarbete med olika branscher och försäkringsbolag är en av grunderna i kvalitetsarbetet. Representanter från intressenterna ingår i Utbildningskommittén Heta Arbeten® och dess fyra utskott: försäkringsutskottet, utbildningsutskottet, certifieringsutskottet samt teknik- och entreprenörsutskottet. Utskotten sammanträder fyra gånger per år för att behandla frågor inom sina respektive områden.

– Utskotten fångar upp önskemål och behov, till exempel om det är väldigt viktigt för en bransch att ett specifikt material eller en ny teknik tas upp i utbildningen. Då bereds frågan i teknik- och entreprenörsutskottet, de diskuterar för att se om det finns en samsyn kring behovet och utbildningsutskottet ser därefter över hur detta skulle kunna implementeras i utbildningen, berättar Sofie Strömberg, och fortsätter:

– Företagen från de olika branscherna är väldigt involverade och engagerade i utvecklingen av Heta Arbeten®, vilket är oerhört viktigt för utbildningens anpassning till varje unik verksamhet.

Så långt det är möjligt anpassas utbildningen också efter deltagarna, det vill säga de som ska certifieras för att kunna utföra heta arbeten. Därför finns till exempel allt utbildningsmaterial på fem olika språk.

Kvalitetssäkrade utbildningar

Sedan 1990 har flera hundra tusen personer certifierats inom Heta Arbeten®. Att konceptet når ut till så många beror på att man valt att utbilda enligt ”train the trainer-modellen”. Det vill säga att Brandskyddsföreningen skriver avtal med arrangörer och utbildar instruktörer, som i sin tur sedan utbildar het­arbetarna. För att säkerställa att arrangörer och instruktörer håller en tillräckligt hög kvalitet genomförs löpande uppföljningar av utbildningarna. Brandskyddsföreningen har kvalitetskontrollanter som besöker mellan 100 och 150 utbildningar runt om i landet varje år.

En av kvalitetskontrollanterna är Anders Thor, som har över 30 års erfarenhet från brandbranschen, och BrandSäkert följde med honom på ett kvalitetsbesök för att se hur det går till.

– Kvalitetsbesöken är naturligtvis en kontroll av att utbildningen följer utbildningsplanen och andra styrdokument för Heta Arbeten, men det är lika mycket ett sätt att utveckla våra instruktörer och arrangörer genom att ge dem användbar feedback. Vi passar också på att fånga upp vad de tycker om utbildningsmaterialet och annat, berättar Anders Thor.

Den här dagen besöker han en utbildning arrangerad av Edu Performance, som har sitt säte i Kungsängen och håller kravställda utbildningar för bygg, anläggning och industri i framför allt Mälardalsområdet.

– Heta Arbeten® är en mycket välkänd, omtyckt utbildning och antalet förfrågningar om den från våra kunder ligger stadigt. Vi tycker att det är jättebra att konceptet innehåller kvalitetskontroller, för oss blir det en stämpel på att det vi gör är bra, säger Mattias Jonsson, säljchef och partner på Edu Performance.

Besök på utbildning för Skanska

Edu Performance är avtalsleverantör till Skanska och dagens utbildning sker hos Skanska Rental i Södertälje. Bland deltagarna, som alla arbetar på Skanska, är det en person som gör premiär på utbildningen medan övriga ska förnya certifikat inom Heta Arbeten.

– En viktig uppgift som utbildare är att få deltagarna engagerade, därför låter jag dem alltid delta väldigt mycket. Jag vill att de är med i diskussionerna och tar upp situationer från sin egen jobbvardag för att de ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen, säger instruktören Roger Cederström från Edu Performance.

Under dagen sitter kvalitetskontrollanten Anders Thor med för att lyssna och anteckna. Följer instruktören utbildningsplanen och tar han upp alla obligatoriska delar? Vilken kunskap har han om de olika delarna av utbildningen? Hur genomförs den praktiska övningen med släckutrustning?

När deltagarna har genomfört det digitala certifieringstestet och utbildningsdagen är avslutad, är det dags för Anders Thor att ge feedback och förbättringsförslag till Roger Cederström.

– Gruppen hade många frågor, vilket visar på bra engagemang, och det blir tydligt att du har stor kunskap och erfarenhet när du besvarar dem. Du är en riktigt duktig instruktör. Jag som vet att det är ett nytt utbildningsmaterial märker att det inte riktigt har satt sig än, men du kommer snart in i det, säger Anders Thor och syftar på den stora uppdateringen av Heta Arbeten® som gjordes inför 2020.

De pratar vidare om dagens utbildning och sedan berättar Anders Thor att hela protokollet med bedömning och feedback kommer att mejlas till Roger Cederström om några dagar.

– Det spelar ingen roll att jag har utbildat i 15 år, det finns alltid saker att förbättra. Jag vill ju utvecklas och bli ännu bättre, så jag uppskattar verkligen att få besök av någon som själv har utbildat länge och kan ge både positiv och negativ feedback, säger Roger Cederström.

Undersöker inträffade bränder

Innehållet i Heta Arbeten® kvalitetssäkras och utbildningarna, arrangörerna och instruktörerna kvalitetssäkras – men vad händer sedan? Efterlevs de 14 säkerhetsregler som är själva kärnan i konceptet? Naturligtvis ingår den frågan också i kvalitetsarbetet, berättar Sofie Strömberg. Närmare bestämt genom kontinuerliga utvärderingar och analys av inträffade olyckor.

– I ett pågående projekt undersöker vi bränder som räddningstjänsten bedömer ha orsakats av heta arbeten. När vi får en sådan rapport tittar vi på om vi kan få fram mer information om brandorsaken, till exempel genom att intervjua de som var med vid händelsen. Ofta har man inte riktigt följt en säkerhetsregel, och då vill vi veta vilken det var och om det påverkade brandförloppet, säger Sofie Strömberg och förklarar att arbetet sker på på övergripande, statistisk nivå – det handlar inte om att peka ut enskilda personer:

– Vi vill lära oss av händelserna för att kunna fortsätta att utveckla konceptet Heta Arbeten® och förhindra framtida olyckor. För det främsta målet med konceptet är, har alltid varit och kommer alltid att vara att det inte ska brinna på grund av heta arbeten.

Läs mer om Heta Arbeten®

Text: Josefin Svenberg
Publicerades i Brandsäkert nr 1, 2020. 
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2020-02-18

Se även