/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Försäkrad om hög kvalitet

Försäkrad om hög kvalitet

Ett paraply och en bild på Fredrik Van Kesbeeck Andersson

Många försäkringsbolag har samma krav på exempelvis brandlarm och sprinkleranläggningar, då de utgår från de frivilliga rekommendationerna från Svensk försäkrings regelnämnd. Regelnämndens nya ordförande, Fredrik Van Kesbeeck Andersson, berättar om ett viktigt arbete som sällan syns.

I över 20 år har Svensk försäkrings regelnämnd drivit tekniska skadeförebyggande frågor inom främst företagsförsäkring. Här samlas representanter från olika försäkringsbolag för att ta fram allmänt godtagbara lösningar för brandskydd och stöldskydd – lösningar som de enskilda bolagen sedan kan använda i sina försäkringsvillkor.

– Regelnämnden är ett väl beprövat samarbetsorgan för försäkringsbranschen. Genom åren har nämnden bland annat tagit fram ett antal försäkringstekniska rekommendationer, FTR, som är till stor nytta för både bolagen och försäkringstagarna. Vi bedriver ett ganska omfattande arbete på ett område som nästan aldrig syns, konstaterar Fredrik Van Kesbeeck Andersson, ordförande i Svensk försäkrings regelnämnd.

Expertkonsulter stöttar

I dag finns försäkringstekniska rekommendationer, FTR, för bland annat brandlarm, fast släckanläggning på buss och vatten­sprinkleranläggning. Varje rekommendation anger vilka krav som bör ställas för ett godkännande av den aktuella skyddstekniska anläggningen eller åtgärden. För en anläggning kan det till exempel handla om installatörsbehörighet, intervall för besiktning eller kontroll samt åtgärder vid aktivering.

– FTR är utformade som försäkringsvillkor och såväl försäkringsbolag som andra kravställare kan använda dem. De är just rekommendationer och därmed frivilliga att använda, men att vi utfärdar dem beror naturligtvis på att det finns ett behov, säger Fredrik Van Kesbeeck Andersson.

Vid behov refererar FTR till tekniska regelverk och normer från andra organisationer, främst Brandskyddsföreningen och SSF Stöldskyddsföreningen.

– De båda föreningarna har också konsultuppdrag från Svensk försäkring för att bidra med teknisk kunskap och för att upprätthålla de regler och normer som vi hänvisar till. På så sätt säkrar vi att vi använder oss av de som har störst kompetens i frågorna samt att FTR och relevanta normer håller hög kvalitet över tid, följer den tekniska utvecklingen och harmoniseras på både nordisk och europeisk nivå.

Trygghet för kunder

Det branschgemensamma arbetet i regelnämnden har många fördelar, berättar Fredrik Van Kesbeeck Andersson. Utan det skulle till exempel varje enskilt försäkringsbolag behöva såväl resurser som kompetens att utreda och fastställa sina egna krav på skyddstekniska anläggningar och åtgärder. De skulle behöva avgöra allt från vilka skyddsnivåer och certifieringar som är godtagbara, till hur de ska anpassa sina villkor efter ny teknik och annan utveckling.

– Det är betydligt enklare att genomföra ett sådant arbete gemensamt i branschen. Tillsammans kan vi också driva den tekniska utvecklingen framåt och få ännu bättre skydd, vilket är till gagn för alla, säger Fredrik Van Kesbeeck Andersson.

Regelnämnden förenklar inte bara för försäkringsbolagen. Långsiktigt bidrar arbetet dessutom till en hållbar och säker ekonomisk utveckling för bolagen – och i förlängningen är det till fördel för bolagens kunder.

– Som försäkringstagare får du också trygghet och valfrihet. Utan branschgemensamma lösningar skulle du lättare kunna bli inlåst hos ett försäkringsbolag eftersom säkerhetskraven och villkoren skulle kunna variera mycket mellan bolagen.

Stort engagemang

Fredrik Van Kesbeeck Andersson är anställd som jurist hos Svensk försäkring sedan drygt ett år tillbaka. När han tillträdde som regelnämndens ordförande i somras blev han den första representanten från Svensk försäkring på posten. Tidigare har ordföranden valts bland representanterna från försäkringsbolagen.

Under sitt första halvår som ordförande har Fredrik Van Kesbeeck Andersson bland annat hunnit delta i ett möte med Insurance Europe Prevention Forum där man diskuterar skadeförebyggande åtgärder på europeisk nivå.

– Regelnämnden är ett beredningsorgan för tekniska skadeförebyggande frågor i vidare mening och därför är det ordförandens uppdrag att representera Svensk försäkring i relevanta internationella forum. Regelnämnden ansvarar också för datorprogrammet FKB där användaren snabbt kan räkna fram kalkylbeloppet för olika byggnader, så vi arbetar definitivt med mer än FTR, berättar Fredrik Van Kesbeeck Andersson.

Svensk försäkrings regelnämnd har två ordinarie sammanträden per år och därutöver kallar man till extramöten vid behov, till exempel om det dyker upp en viktig fråga som måste behandlas innan nästa ordinarie sammanträde.

– Det finns ett stort engagemang för frågorna bland regelnämndens medlemmar. Till exempel föregås varje beslut kring FTR av grundliga diskussioner och det är viktigt att vi har dem för att hålla kvalitets- och kravnivåerna uppe. Vi alla strävar ju mot samma mål, det vill säga att minimera skadorna.

Text: Josefin Svenberg
Publicerades i Brandsäkert nr 1, 2020. 
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2020-02-18

Se även