/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Fängelsedom efter dödsexplosion

Fängelsedom efter dödsexplosion

Tjock svart rök efter en explosion
Explosionen orsakade en omfattande brand och räddningsinsatsen försvårades av de många brandfarliga ämnen som fanns i fabriken. Boende i närheten evakuerades, en skola höll stängt och vägtrafiken leddes om. Bilden är från ett annat sammanhang. Foto: Shutterstock

Den bristande säkerhetskulturen på en aluminiumfabrik i Norge ledde till att två anställda omkom i en explosion 2017. Det menar den lokala tingsrätten, som nu har dömt företagets vd till fängelse för brott mot arbetsmiljölagen. Samtidigt dömdes också företaget och styrelseordföranden till böter.

Det var en tidig morgon i november 2017 som en explosion inträffade på Metallco Aluminium i Eina, cirka tio mil norr om Oslo. Här produceras varje år cirka 15 000 ton aluminiumlegering som gjuts till stänger och säljs till gjuterier i framför allt Norge, Sverige och Danmark. All legering produceras av återvunnen aluminium; råvarorna är aluminiumskrot från återvinningsstationer och skrothandlare samt spån från aluminiumbearbetning. I produktionen använder Metallco Aluminium två gaseldade smältugnar med en kapacitet på 15 ton vardera.

Det var i en av dessa smältugnar som explosionen skedde, vilket också orsakade en omfattande brand och fabriksbyggnaden totalförstördes. Vid tillfället befann sig fyra anställda i fabriken – två av dem omkom och två skadades.

– Det är helt overkligt. Vi undrar hur det här kunde hända. Än så länge vet vi ingenting, sa Metallcos styrelseordförande till NRK några timmar efter explosionen, när räddningsarbetet fortfarande pågick.

Tre år senare befann han sig i Gjøvik tingsrätt som åtalad för arbetsmiljöbrott. Enligt åklagaren har han tillsammans med Metallco Aluminiums vd haft ansvar för den bristande säkerhetskultur som gjorde att explosionen kunde inträffa.

Vattenånga trolig orsak

Efter explosionen tillsattes en granskningskommission på uppdrag av Arbeidstilsynet, den norska myndighet som kontrollerar att verksamheter följer bestämmelserna i arbetsmiljölagen, för att utreda orsaken till explosionen. Enligt granskningsrapporten som presenterades i februari 2018 var den troliga huvudorsaken att det funnits vatten i skrotet – till exempel inneslutet i en behållare – och att explosionen uppstått när vattnet kommit i kontakt med det smälta aluminiumet. Det är en bedömning som Gjøvik tingsrätt senare ska dela.

Arbeidstilsynet inledde också ett tillsynsärende mot Metallco efter dödsolyckan och i maj 2018 kom rapporten som riktade stark kritik mot företaget. Myndigheten menade bland annat att Metallco inte hade gjort tillräckliga riskbedömningar av arbetsprocesser kopplade till omsmältning av aluminium, och att de undervärderat risken för explosioner med vattenånga.

Parallellt med dessa granskningar pågick också polisens utredning och så småningom tog Økokrim över fallet. Økokrim är Norges centrala expertmyndighet för utredning och lagföring av ekonomisk och miljömässig brottslighet. I februari 2020 väckte de åtal för brott mot arbetsmiljölagen mot tre parter: företaget Metallco Aluminium, dess vd och dess styrelseordförande.

”Domen är en viktig signal”

Drygt tre år efter dödsexplosionen inleddes förhandlingen i Gjøvik tingsrätt och i slutet av januari i år kom domen: både Metallcos vd och styrelseordförande dömdes mot sitt nekande. Åklagaren Marianne Djupesland yrkade på att vd:n skulle dömas till fängelse i ett år och fyra månader, men tingsrätten valde att döma honom till tio månaders fängelse. Styrelseordföranden dömdes däremot i enlighet med åklagarens yrkande till att betala böter på 120 000 norska kronor, vilket motsvarar ungefär samma summa i svenska kronor. Dessutom fick Metallco Aluminium en företagsbot på en miljon norska kronor.

– Vi är nöjda med att tingsrätten har funnit grund för att döma alla tre åtalade parter. Domen är en viktig signal om att företag och dess ledning har ett ansvar att sörja för en säker arbetsmiljö för sina anställda, säger Marianne Djupesland.

I domen skriver tingsrätten att det fanns ”en övergripande brist på säkerhetskultur” på Metallco. Bland annat var kontrollerna av aluminiumskrotet inte tillräckliga för att förhindra att oönskat skrot hamnade i smältugnarna. Tingsrätten menar att företaget inte hade tillräckligt bra rutiner varken för mottagningskontroll, utbildning, avvikelsehantering eller uppföljning av att företagets rutiner följdes. De betonar att det inte fanns tillfredsställande rutiner för att undvika mänskliga fel.

Ovanligt med fängelsedomar

Vidare motiverar Gjøvik tingsrätt sin dom med att det finns ”särskilt försvårande omständigheter eftersom överträdelserna resulterade i både förlust av liv och allvarlig fara för liv eller hälsa”.

– Økokrim anser det vara principiellt viktigt att också styrelsemedlemmar riskerar personligt ansvar vid överträdelse av arbetsmiljölagens bestämmelser. Den här domen kan vara viktig i förebyggande syfte genom att riskhantering lyfts in i styrelserummen, särskilt hos företag där verksamheten kan innebära fara för liv och hälsa, säger Marianne Djupesland.

I Norge sträcker sig straffskalan för arbetsmiljöbrott upp till tre års fängelse, medan man i Sverige kan dömas till upp till sex års fängelse beroende på vilket brott det gäller och hur omständigheterna sett ut. Trots detta har ingen i Sverige dömts till fängelse för ett arbetsmiljöbrott. Villkorliga fängelsedomar har däremot dömts ut.

– Sedan företagsboten infördes i Sverige för några år sedan går man i princip alltid på den och ställer inte personer till svars vid arbetsmiljöbrott, såvida inte någon har omkommit. Att ingen har dömts till fängelse efter en arbetsplatsolycka med dödlig utgång kan bero på att man sällan dömer ut fängelsestraff för förstagångsförbrytare – såvida det inte handlar om de allra grövsta brotten eller vissa undantagbrott. Och när en företagsledare döms för arbetsmiljöbrott är det oftast första gången han eller hon döms, säger Peter Andersson, lektor vid juridiska institutionen vid Göteborgs universitet som både forskar och undervisar i arbetsmiljörätt.

I mars rapporterade den norska nättidningen Toten Idag att såväl vd:n som styrelseordföranden för Metallco Aluminium har överklagat tingsrättsdomen. I skrivande stund är det oklart när målet kommer att tas upp i den högre instansen, lagmannsretten, som motsvarar den svenska hovrätten.

Fängelsedom-efter-dödsexplosion-Peter.png
   Peter Andersson
Fängelsedom-efter-dödsexplosion-Marianne.png
Marianne Djupesland

Text: Josefin Svenberg
Publicerades i Brandsäkert nr 2, 2021
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2021-04-29

Se även