/ Tidningen BrandSäkert / Artiklar / ELS ska rusta för stora olyckor

ELS ska rusta för stora olyckor

Foto: Räddningstjänsten

Från årsskiftet kräver lagen om skydd mot olyckor att räddningstjänsten ska kunna hantera omfattande, komplexa och samtidiga olyckor. Genom projektet Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst, ELS, får de stöd att klara kravet.

Förändringarna i lagen om skydd mot olyckor, LSO, grundar sig i räddningstjänstutredningen och skogsbrandsutredningen, som föreslog ett antal åtgärder för en mer likvärdig och effektiv kommunal räddningstjänst. Den 1 januari i år trädde lagändringarna i kraft. Tillsynen över och stödet till kommunerna flyttades då från länsstyrelserna till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och MSB fick också utökad föreskriftsrätt.

Under våren och sommaren har flera föreskrifter varit ute på remiss och beslutats, däribland de som gäller ledningssystem. Enligt nya LSO ska kommunerna ha ett ledningssystem för räddningstjänsten och en övergripande ledning ska ständigt upprätthållas, och dessa krav ska uppfyllas från den 1 januari 2022. Utvecklingsarbetet pågår nu för fullt i projektet Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst, ELS, som MSB driver tillsammans med flera räddningstjänster och andra aktörer.

– Målet med ELS är att utveckla räddningstjänstens förmåga att bland annat designa sina ledningsorganisationer, utöva ledning i samband med större och mer komplexa insatser, samt hjälpa varandra vid olyckor, säger Per Delhage, projektledare för ELS.

Handbok för ledningssystem

Under sommaren togs ett viktigt steg i utvecklingen inom ELS, då handboken med samma namn som projektet beslutades.

– Handboken som vi har tagit fram tillsammans med räddningstjänsterna beskriver bland annat en enhetlig nomenklatur, ledningsprocesser, förhållningssätt och principer samt ger exempel på organisering av räddningsledning, säger Per Delhage.

Under hösten anordnas en rad informationstillfällen för att räddningstjänsterna runt om i landet ska få kunskap om ELS inför att de nya kraven införs. Per Delhage betonar dock att projektet är ett steg i en pågående utveckling och därför fortsätter efter årsskiftet.

– ELS ska ligga till grund för den fleråriga vidareutveckling som bedrivs i MSB:s regi och i kommunerna. Erfarenheter från implementeringen i kommunerna behöver omhändertas och innehållet behöver vidareutvecklas och kompletteras. Därför fortskrider ELS i flera delprojekt till och med 2023, säger han.

Krav på nya handlingsprogram

Det är inte bara kravet om ledningssystem som ställs på de kommunala räddningstjänsterna från den 1 januari 2022. Innan dess behöver kommunerna också anta nya handlingsprogram, det vill säga styrdokument för olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst. I dag kan handlingsprogrammen se olika ut från kommun till kommun, bland annat har vissa valt att även lägga in uppdrag utanför LSO i handlingsprogrammen. Men från årsskiftet ska handlingsprogrammen följa en och samma struktur, utifrån nya föreskrifter från MSB som beslutades i juni. Genom föreskrifterna ska handlingsprogrammen bli tydligare, hålla högre kvalitet och vara jämförbara, till förmån för både kommunerna och MSB som tillsynsmyndighet.

– Responsen har varit positiv men man menar att det kommer ta en del tid att ställa om. Vi hoppas i förlängningen på att denna reglering gör att kommunernas verksamheter blir effektivare genom mer systematiska arbetssätt, säger Sandra Danielsson, projektledare för arbetet på MSB.

ELS-ska-rusta-för-stora-olyckor-Per.png
      Per Delhage
ELS-ska-rusta-för-stora-olyckor-Sandra.png
  Sandra Danielsson

Text: Josefin Svenberg
Publicerades i Brandsäkert nr 4, 2021
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2021-09-27

Se även