/ Tidningen Brandsäkert / Artiklar / Blir modernare byggregler bättre byggregler?

Blir modernare byggregler bättre byggregler?

En lyftkran och Ville Bexander

Kommittén för modernare byggregler hade en möjlighet att bota en sjuk byggprocess – farhågan är att deras förslag bara kommer att lindra symptomen, skriver Ville Bexander.

Kommittén för modernare byggregler har nu överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Kommittén föreslår långtgående förändringar inom hela byggområdet enligt devisen: Förutsägbart, flexibelt och förenklat. Men kommer det att bli så? Låt oss titta på huvuddragen av förslagen och se hur de kan komma att påverka brandskyddet i våra framtida byggnader.

Kommittén föreslår att nuvarande krav på certifierade sakkunniga och kontrollansvariga avskaffas. Innehållet i kontrollplaner och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök ska preciseras. På det sättet hoppas de att kontrollen i byggprocessen ska förenklas och förtydligas.

Enligt Boverket bedöms de sammanlagda fastighetsekonomiska åtgärdskostnaderna för fel, brister, skador och kostnader av ineffektiv resursanvändning uppgå till hisnande 100 miljarder per år. Om en förenklad kontroll kommer att minska kostnaderna är tveksamt. Förslaget innebär dessutom att utrymmet för oseriösa byggherrar att fuska kommer att öka.

Kommittén vill även minimera allmänna råd och hänvisning till standarder i Boverkets byggregler, BBR. Föreskrifterna ska nämligen bli tydligare. Tydliga funktionsbaserade regler som samtidigt möjliggör innovation och nytänkande är en svår balansgång. Genom att använda de allmänna råden som motvikt har Boverket mejslat fram en balanserad lösning som möjliggör innovation med bibehållen kravnivå. Om denna motvikt nu tas bort är risken att regeln antingen blir för strikt så att den omöjliggör andra lösningar eller att kraven blir för otydliga så att det inte går att bedöma om regeln är uppfylld eller inte. Kommittén har sannerligen inte gjort det lätt för Boverket i sin lindans.

Det verkar inte riktigt som om kommittén ens själva tror att Boverket kommer att klara uppgiften. Eller hur ska man annars tolka förslaget om en ny statlig myndighet – Byggkravsnämnden. Byggkravsnämnden ska nämligen pröva om en föreslagen lösning uppfyller reglerna. Ett positivt beslut från nämnden får sedan inte överprövas av den kommun som huset ska byggas i. Frågan är varför vi behöver ytterligare en statlig myndighet för att tolka en annans myndighets regler? Framför allt nu när man hävdar att reglerna ska bli tydligare.

Delar av kommitténs förslag är kloka och genomförbara. Tyvärr har de fokuserat på att ändra en fungerande regelstruktur i stället för att tackla de riktiga problem som finns. Kommittén för modernare byggregler hade en möjlighet att bota en sjuk byggprocess. Farhågan är att förslagen bara kommer att lindra symptomen.

Ville Bexander, Brandingenjör, expert byggnadstekniskt brandskydd, Brandskyddsföreningen

Publicerades i Brandsäkert nr 1, 2020. 
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2020-02-18

Se även