/ Press / Pressmeddelande / Ökad kunskap kan minska antalet arbetsplatsolyckor

Ökad kunskap kan minska antalet arbetsplatsolyckor

Anders Bergqvist och bild på någon som svetsar

2019.08.21. Sedan regeringen år 2016 införde en nollvision för dödsfall på svenska arbetsplatser har dödstalen ökat för varje år. I Sverige sker årligen cirka 34 000 olyckor på arbetsplatser som är så allvarliga att den drabbade tvingas stanna hemma från jobbet. Generalsekreterare Anders Bergqvist på Brandskyddsföreningen vill peka på vikten av kunskap, ett exempel är skadepreventionskonceptet Heta Arbeten – ett förebyggande säkerhetskoncept som utvecklats under 30 år och resulterat i en radikal minskning av skador vid heta arbeten.

En arbetsplatsolycka är mer än en besvärande siffra i statistiken – en olycka innebär att någons barn, förälder eller partner skadas så allvarligt att personen inte kan arbeta. Under 2018 hade 50 arbetsplatsolyckor dödlig utgång vilket innebär att det i genomsnitt inträffade ett dödsfall på en svensk arbetsplats varje vecka. Många av dessa olyckor hade kunnat undvikas.

Efter ett svart 1980-tal, då över 100 000 arbetsplatsolyckor inträffade varje år, resulterade nya rutiner och stärkt lagstiftning i en tydlig förbättring av säkerheten på svenska arbetsplatser. År 2009 hade antalet olyckor som krävde sjukfrånvaro minskat till knappt 26 000.

Ett av flera positiva exempel är Brandskyddsföreningens skadepreventionskoncept Heta Arbeten®. Konceptet utvecklades tillsammans med landets försäkringsbolag för att förebygga bränder och skador vid heta arbeten – det vill säga arbeten på en tillfällig arbetsplats som avger värme eller gnistor – exempelvis svetsning, skärning och färgborttagning.

Trenden har brutits

Under det senaste decenniet har arbetsplatsolyckorna ökat igen och den positiva trenden brutits. Enligt preliminära siffror från Arbetsmiljöverket inträffade i fjol 34 175 incidenter som var så allvarliga att de resulterade i sjukfrånvaro – främst inom byggindustri, transport, tillverkning och skogsbruk. Oftast är det kläm- och fallolyckor samt olyckor relaterade till fordon. Olyckor med koppling till brand har däremot en låg nivå, där Heta Arbeten bidragit till ökad säkerhet och kunskap inom just brandolyckor.

Majoriteten av landets arbetsgivare tar ett stort säkerhetsansvar men trots stora ansträngningar kan olyckor inträffa och här har vi ett stort och gemensamt ansvar att förhindra allvarliga skador och dödsfall i arbetslivet. Det är därför viktigt att beställare och arbetsgivare fortsätter att prioritera kunskap och säkerhet. Säkerhetsreglerna Heta Arbeten kan bidra till säkrare arbetsplatser – till exempel genom att låta kompetenta och certifierade medarbetare hantera riskfyllda arbeten.

Anders Bergqvist, generalsekreterare för Brandskyddsföreningen

Se även