/ Press / Pressmeddelande / Brandskyddsföreningen positiv till EU:s skärpta krav kring minskade utsläpp av växthusgaser

Brandskyddsföreningen positiv till EU:s skärpta krav kring minskade utsläpp av växthusgaser

Foto: Shutterstock

För att uppnå EU:s klimatmål behöver bland annat koldioxidutsläppen minska och här utgör fluorerade växthusgaser (F-gaser) en central del. Utsläppen av F-gaser utgör i dag 2,5 procent av EU:s totala utsläpp av växthusgaser – dessa utsläpp fördubblades mellan 1990 och 2014, i motsats till övriga växthusgasutsläpp som minskade.

Kommissionens förslag till skärpning av reglerna kring F-gaser utgör en viktig del när det gäller att minska utsläppen och därmed nå sitt utsläppsminskningsmål på minst 55 procent till 2030 och sitt klimatneutralitetsmål till 2050. Brandskyddsföreningen förordar kommissionens förslag och menar att Sverige redan ligger i framkant i denna fråga.

Brandskyddsföreningen betonar bland annat i sitt remissvar till Kommissionen att installatörer som verkar på den svenska marknaden för stationär brandskyddsutrustning redan sedan många år tillbaka i huvudsak installerar system utan F-gaser.

– Brandskyddsföreningen arbetar för ett brandsäkrare och hållbart Sverige, i detta arbete ingår bland annat att vi ger ut regelverk för gassläcksystem som olika aktörer kan följa. Dessa regelverk refererar tydligt till gällande F-gasförordning och kompletterar ytterligare med krav för en ökad tillförlitlighet och hållbarhet, säger Mats Björs, generalsekreterare för Brandskyddsföreningen.

EU:s klimatmål kräver minskade koldioxidutsläpp

De viktigaste bestämmelserna i Kommissionens förslag är ett stramare kvotsystem för fluorerade kolväten (HFC), med sikte på en minskning med 95 procent till 2030–2032 och med 98 procent efter 2048 (jämfört med 2015) i stället för 79 procent till 2030 i nuvarande förordning. Vidare föreslås att ytterligare förbud införs för produkter och utrustning som använder eller fylls på med växthusgaspotenta F-gaser i de fall där alternativ finns.

F-gaser är en grupp mycket potenta växthusgaser som består av flera kemiska föreningar som fluorkolväten (HFC-föreningar), perfluorkolväten (PFC-föreningar) och svavelhexafluorid (SF6). F-gaser förekommer i stor utsträckning i bulk, produkter och utrustningar som omsätts på EU:s inre marknad. F-gaserna används i huvudsak i kyl- och luftkonditioneringsanläggningar, i värmepumpar, i elektriska kopplingsanordningar, inom brandbekämpningen, i framställningen av cellplaster samt som aerosoler och lösningsmedel.

– Vad gäller F-gaser pratar man om GWP-faktor (Global Warming Potential) som är ett mått på förmågan att bidra till den globala uppvärmningen. F-gasers klimatpåverkan brukar jämföras med om samma mängd koldioxid hade släpps ut i luften. Om man ser till GWP-faktorn och släpper ut t.ex. 1 kg F-gas skulle det motsvara 3 200 kg koldioxid. Eftersom F-gaser så kraftigt bidrar till den globala uppvärmningen är det därför extra viktigt att begränsa utsläppen, säger Tomas Åberg, expert på aktiva system, Brandskyddsföreningen.

Förutom en minskning av F-gasutsläpp föreslår Kommissionen bättre kontroll av efterlevnaden när det gäller olaglig handel, kvotsystem och behoven av utbildning om alternativ till fluorerade växthusgaser.

Man föreslår också bestämmelser om begränsning, användning, återvinning och destruktion av fluorerade växthusgaser samt åtgärder för att underlätta säker användning av alternativa ämnen. Här anges också villkor för import, export och leverans av fluorerade växthusgaser. Man vill också införa kvantitativa begränsningar för utsläpp på marknaden av fluorkolväten, en bättre övervakning samt regler för rapportering och en ökad tydlighet för att främja bättre genomförande och förståelse av reglerna.

Brandskyddsföreningen positiv till skärpta krav

Brandskyddsföreningen tillstyrker kommissionens förslag och ser inga hinder för att fasa ut F-gaser helt för stationär brandskyddsutrustning. Det finns idag andra lämpligare och effektiva alternativ att tillgå.

– Det finns idag effektiva släckmedel för stationär brandskyddsutrustning som inte omfattas av F-gasförordningen. Dock finns fortfarande ett befintligt bestånd av stationär brandskyddsutrustning innehållande F-gaser och möjligtvis några enstaka nyinstallationer. Dessa kommer fortsättningsvis behöva kontrolleras och hanteras enligt F-gasförordningen med certifierad personal och företag, säger Tomas Åberg, expert aktiva system, Brandskyddsföreningen.

För mer information eller frågor, kontakta:

Tomas Åberg, expert aktiva system, Brandskyddsföreningen, tel. 08-588 474 57 eller e-post: tomas.aberg@brandskyddsforeningen.se

Nadine Jones Pioud, pressansvarig, Brandskyddsföreningen, tel. 070-542 77 18 eller e-post: nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se


Publicerad: 2022-08-11