/ Press / Pressmeddelande / Bättre kontroll av elinstallationer i bostäder krävs

Bättre kontroll av elinstallationer i bostäder krävs

Någon som bär skyddshandskar och skruvar i ett eluttag
Foto: Shutterstock

Varje år rycker räddningstjänsten ut till 1 800 elrelaterade bränder som orsakats av direkta elfel eller felaktig användning av el, det framgår av Elsäkerhetsverkets tidigare rapport ”Elsäkerhet i bostäder 2019”. Nu har regeringen gett Elsäkerhetsverket i uppdrag att utreda behovet av krav på besiktningar av elinstallationer i bostäder, något som Brandskyddsföreningen välkomnar.

Undersökningar från Elsäkerhetsverket visar också att olagliga elinstallationsarbeten förekommer i många bostäder och enligt statistik från Svensk Försäkring uppgick kostnaderna på grund av elbränder till drygt 320 miljoner kronor år 2020.

Enligt en Sifoundersökning* från Brandskyddsföreningen 2019 framgick att var tredje person någon gång har utfört en olaglig elinstallation och redan då efterfrågade Brandskyddsföreningen en satsning på ökad kunskap om elsäkerhet. En uppföljande fråga i samma Sifo-undersökning visade också att endast 6 procent av svenskarna kände oro för att elinstallationerna i hemmet kunde utgöra en brandrisk.

– Många är omedvetna redan idag om att man som bostadsinnehavare själv är ansvarig för sin elanläggning. I det ansvaret ingår att man genom fortlöpande kontroller ska se till att elanläggningen fungerar felfritt och är säker för omgivningen, vetskap som gemene man oftast saknar. Genom ett utökat krav på besiktningar av elinstallationer i bostäder likt kraven på tillsyn och besiktning av eldstäder och krav på energideklarationer vore det lika självklart att besiktiga elanläggningen i bostaden, säger Joakim Jonsson, elexpert på Brandskyddsföreningen.

Elanvändningen ökar

Brandskyddsföreningen ser mycket positivt på att regeringen tar problemet med elbränder vidare då elanvändningen i svenska hem inom en överskådlig framtid bara kommer att öka, och därmed också brandriskerna.

– Vi ser att bränder i fasta elinstallationer ökar i svenska bostäder. Ny teknik och innovativa elsystem, elbilsladdning, energilagring och nya produkter att ladda skapar möjligheter – men bidrar också till nya brandrisker i våra hem. I samarbete med Elektriska Nämnden jobbar därför Brandskyddsföreningen efter ett väl inarbetat koncept vad gäller besiktningsverksamhet, som under många år har bidragit till minskade elbränder och driftavbrott i Sverige, säger Joakim Jonsson.

Mer information eller frågor:

Joakim Jonsson, Expert El, Brandskyddsföreningen, tel: 08-588 475 64 eller e-post: joakim.jonsson@brandskyddsforeningen.se

Nadine Jones Pioud, pressansvarig Brandskyddsföreningen, tel: 070-542 77 18 eller mail: nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se

Fakta: Elektriska Nämnden

Elektriska Nämnden (EN) startades 1925 på initiativ av försäkringsbolagen och i samarbete med Brandskyddsföreningen – med syftet att minska skadekostnaderna från elrelaterade bränder. EN har idag cirka 230 besiktningsingenjörer anslutna till Elektriska Nämnden och de utför nära 14 000 besiktningsuppdrag årligen. Drygt 40 000 objekt finns idag registrerade i EN:s objektregister där försäkringsbolagen har kravet på elrevisionsbesiktning. Besiktning av elanläggningar har i närmare 100 år bidragit till minskade elbränder och dess konsekvenser i samhället.

Elsäkerhetsverkets utredning ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 oktober 2022. Ta del av Elsäkerhetsverkets rapport som ligger till grund för uppdraget här.

*Sifoundersökningen genomfördes den 20-27 september 2019 via Westander på uppdrag av Brandskyddsföreningen.

 

Publicerad: 2022-02-08

Se även