/ Press / Pressmeddelande / Antalet döda i bränder ökar

Antalet döda i bränder ökar

Foto: Shutterstock

2020.09.22. Antalet omkomna i dödsbränder är det högsta på länge. Hittills i år har 83 personer omkommit enligt preliminära siffror, vilket är det högsta antalet på många år under motsvarande period. Som en jämförelse omkom 81 personer i dödsbränder under hela 2019 och 72 personer omkom under 2018.

I Sverige har vi över lång tid haft en trend av långsam minskning av döda i bränder, men trenden verkar bruten.

– Vi vet i dagsläget inte vad ökningen beror på men det finns starka skäl att misstänka att den pågående pandemin spelar en roll i detta. Ökningen har inträffat under pandemins utbrott och Corona kan påverka såväl riskfaktorer som skyddsfaktorer, säger Mattias Delin, brandingenjör, Brandskyddsföreningen.

Flest äldre och ensamboende

Dödsbränder sker främst i bostäder och äldre och ensamboende är överrepresenterade i statistiken. Den gemensamma nämnaren är att de har begränsad förmåga att agera vid en brand. Förutom ensamhet och hög ålder är andra kända riskfaktorer nedsatt fysisk eller mental förmåga, bruk av alkohol samt rökning. Rökning i kombination med någon eller några av de andra riskfaktorerna är särskilt farligt.

Skyddsfaktorer som normalt finns i vardagen och som är viktiga för riskutsatta grupper har i många fall minskat eller satts ur spel helt under pandemin för att minska smittspridning. Besök från socialförvaltningen, hemtjänsten, räddningstjänstens uppsökande verksamhet samt anhörigas och grannars uppmärksamhet är viktiga skyddsfaktorer. Under pandemin har besöken ofta uteblivit och den boende har fått klara sig själv. Särskilt månaderna mars och maj är två månader då ökningen av omkomna i bränder är mest påtaglig. En överrepresentation kan också ses i åldersgrupperna 45-64 respektive 65-79, medan antalet omkomna i gruppen 80+ inte avviker jämfört med tidigare år.

Krävs andra åtgärder

Tekniska skyddsåtgärder i form av exempelvis brandvarnare, handbrandsläckare och brandfilt är effektiva för de flesta personer men för riskgrupper är de inte lika verksamma. Även om brandvarnaren tjuter har riskgrupper ofta begränsad förmåga att agera eller sätta sig i säkerhet på egen hand.

– Här måste man tänka annorlunda, kanske bör fokus istället läggas på ett individanpassat brandskydd som ger bättre effekt för denna grupp, till exempel vidarekopplade brandvarnare, spisvakt och detektorstyrda portabla släcksystem. Även brandsäkra textilier är en bra brandförebyggande åtgärd, säger Mattias Delin.

Statistik dödsbränder 2020.PNG

Brandskyddsföreningens tips för ett brandsäkert boende:

  • Hjälp dina äldre vänner och anhöriga till en bra brandsäkerhet. Kontakta kommunen om de behöver individanpassat brandskydd.

  • Se till att bära ditt trygghetslarm, om du har ett sådant.

  • Gå inte ifrån spisen när du lagar mat.

  • Kontrollera dina brandvarnare.

  • Kontrollera dina brandredskap: Brandsläckare och brandfilt.

  • Brandöva gärna hemma eller diskutera hur ni ska agera vid en brand.

  • Medverka till brandsäkerheten genom att hålla trapphuset fritt från föremål.

  • Ta del av Brandskyddsföreningens webbutbildning om brandsäkerhet i hemmet. Utbildningen är gratis och bra att gå igenom med till exempel sina anhöriga.

  • Ladda ner SOS-appen. Då får du information om något händer i närområdet och det blir enklare att larma om du råkar ut för en olycka.

För mer information eller frågor, kontakta gärna:

Mattias Delin, brandingenjör, Brandskyddsföreningen, tel: 0733-25 80 25 eller mail: mattias.delin@brandskyddsforeningen.se

Nadine Jones Pioud, pressansvarig Brandskyddsföreningen, tel: 070-542 77 18 eller mail: nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se

Se även