/ Om oss / Årsstämma

Brandskyddsföreningens seminariedag med årsstämma

Den 23 maj 2017 hålls Brandskyddsföreningen årsstämma. I år hålls stämman i Stockholm under en samlad seminariedag i Brandskyddsföreningens lokaler i Liljeholmen (och inte i samband med Brandkonferensen som tidigare år). Program till seminariedagen, samt kallelse, dagordning och övriga handlingar till årsstämman hittar du i kolumnen till höger längre ner på denna sida. Anmälan görs via formuläret nedan. Glöm inte att bifoga fullmakt om du är utsedd att representera medlem eller regional förening på årsstämman.

Vid stämman behandlas ärenden såsom Brandskyddsföreningens verksamhetsår, revisionsberättelse över föreningens räkenskaper och förvaltning för det gångna året. Man fastställer också resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat och frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och generalsekreteraren.

På stämman väljs också ordförande och styrelseledamöter till föreningen och man fastställer arvode till ordförande och styrelseledamöter samt revisorer. Vidare väljer man medlemmar till representantskapet. På stämman kommer även andra beslutsärenden upp såsom förslag på stadgeändringar. 

Rösträtt och fullmakt

Röstberättigade vid stämma är en representant för envar aktiv medlem, upptagen i medlemsförteckning, sammanställd i mars månad varje år. Även den stödjande medlemmen har rösträtt. Dessutom äger varje regional förening rätt att representeras av två ombud som får rösta på stämman. För att kunna utöva sin rösträtt behöver fullmaktshandling som styrker behörigheten lämnas in till Brandskyddsföreningen. De regionala föreningarnas ombud utses av sin respektive styrelse. Styrelsebeslut och/eller fullmaktshandling inklusive registreringsbevis för medlemmen mejlas till elin.zarouki@brandskyddsforeningen.se i samband med anmälan till stämman. Behörighetshandling ska dock företes senast samma dag som stämman för att rösträtten ska kunna utövas. 

Tid och plats

Tisdag 23 maj 2017 på Brandskyddsföreningen Sverige, Årstaängsvägen 21 C i Stockholm (Liljeholmen). Klicka här för vägbeskrivning och karta.

Seminariet pågår mellan kl. 10.00–15.00 och årsstämman hålls mellan kl. 11.00–13.00.