/ Nyheter / MSB:s tillsynshandbok om skäliga byggnadstekniska åtgärder

MSB:s tillsynshandbok om skäliga byggnadstekniska åtgärder

I MSB:s tillsynshandbok finns nedanstående text om skäliga byggnadstekniska åtgärder:

"När en byggnad eller en anläggning uppförts i enlighet med de bestämmelser som gällde vid uppförandet, utgår och förväntar sig en ägare eller nyttjanderättshavare att det brandskydd som finns anses vara godtagbart brandskydd och att detta inte behöver ändras. Skälet till detta är att det måste finnas någon form av förutsägbarhet och rättssäkerhet för den som uppför en byggnad eller anläggning. Detta förutsätter att byggnaden faktiskt uppfördes och utrustades med det brandskydd som krävdes i de då gällande byggreglerna. Det är emellertid inte helt ovanligt att man i samband med tillsyn enligt LSO upptäcker att de byggregler som gällde när byggnaden uppfördes inte följts. Det kan handla om olika grader av avvikelser"