/ Nyheter / MSB:s tillsynshandbok om byggnadstekniska brister

MSB:s tillsynshandbok om byggnadstekniska brister

MSB:s tillsynshandbok ger följande råd då byggnadstekniska brister upptäcks:

"I dessa fall behöver man som tillsynsförrättare samråda med byggnadsnämnden. I de flesta fall är det då lämpligt att byggnadsnämnden får avgöra i vilken utsträckning byggnaden ska få användas innan bristerna avhjälpts. Det är byggnadsnämnden som har tillsynsansvaret när det gäller PBL och föreskrifter kopplat till PBL. PBL innehåller dock en preskriptionsregel som innebär att nämnden är förhindrad att ingripa i de fall det förflutit mer än 10 år sedan överträdelsen begicks. Om det gått mer än 10 år sedan byggnaden uppfördes eller togs i anspråk för ett väsentligt annat ändamål kan man därför inte kräva rättelse med stöd av PBL."