/ Nyheter / Ökad kunskap kan minska antalet bränder i Sverige

Ökad kunskap kan minska antalet bränder i Sverige

Taket på en befälsbil, i bakgrunden pågår släckningsarbete
Foto: iStock

Över 3600 bränder inträffade i verksamheter i Sverige år 2022, varav många hade kunnat undvikas med rätt förebyggande åtgärder och ökad kunskap.

I snitt inträffar 10 bränder om dagen i olika verksamheter i Sverige, totalt 3 673 under 2022. Bränder kan bli ekonomiskt förödande och få långtgående konsekvenser. Förutom direkta kostnader i form av produktionsavbrott finns risk för långsiktiga effekter som förlorade marknadsandelar, ett sargat varumärke samt påverkan på människor och miljö.

Utredningar av bränder visar i princip alltid att en brand beror på en kedja av händelser, ofta med avvikelser från säkerhetsregler – som var för sig inte är kritiska men då de länkas samman slutar det med en brand. Att skapa en förståelse för verksamhetens brandrisker gör det lättare att motivera medarbetare att följa och prioritera regler och rutiner. För att minska antalet bränder behöver företag också höja kompetensen internt och ha en ledning som är engagerad i arbetet med risk- och krishantering.

Minimikraven i lagstiftning räcker sällan

Det finns lagstiftning för hur ett företag ska bygga upp sin brandsäkerhet, men att bara följa minimikraven i lagstiftning räcker inte för att skapa ett robust brandskydd. För att långsiktigt undvika avbrott i verksamheten finns ofta ett behov av högre ambitionsnivå och en mer regelbunden överblick på brandsäkerheten – samt proaktiva och medvetna åtgärder från en engagerad företagsledning.

Genom ett förebyggande arbete och att konsekvent se över sitt systematiska brandskyddsarbete skapar man bra förutsättningar för en robust verksamhet. Man bör också kontinuerligt öva för krissituationer och på så sätt vara förberedd om det blir brand.

Brandskyddsveckorna pågår veckorna 11-12

Just nu pågår Brandskyddsveckorna, som är ett initiativ av Brandskyddsföreningen. Målet är att öka kunskapen om hur bränder kan förebyggas i företag och organisationer. För att hjälpa företagsledningar att minimera brandrisken har vi tagit fram 8 grundbultar för brandsäkerhet.

8 grundbultar för ett bra brandskydd i en verksamhet

  1. Var en engagerad och medveten företagsledning
  2. Utgå från verksamhetens risker
  3. Utse en brandskyddsansvarig
  4. Arbeta med regler och rutiner för riskhantering
  5. Informera och utbilda personalen
  6. Gör systematiska kontroller av brandskyddet
  7. Planera för det oplanerade – hur hanterar ni en kris?
  8. Ha ett bra nätverk och god dialog med relevanta parter

Läs mer om de 8 grundbultarna för ett bra brandskydd


Publicerad: 2024-03-11

Se även