/ Nyheter / Nya föreskrifter om brandfarliga gaser

Nya föreskrifter om brandfarliga gaser

MSB har tagit fram nya föreskrifter om brandfarliga gaser. De nya reglerna börjar att gälla 1 augusti. "Personer som hanterar brandfarliga gaser behöver läsa reglerna och gå igenom sin hantering så de uppfyller de krav som gäller från augusti", säger Åke Persson, kemiingenjör och expert på Brandskyddsföreningen.

De nya föreskrifterna om brandfarliga gaser som MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, tagit fram är anpassade efter de förhållanden som råder idag. Många av kraven, i de äldre föreskrifterna, skrevs för 20–30 år sedan och var otidsenliga eller bristfälliga. Det fanns till exempel dubbelreglering och diverse felaktiga hänvisningar och brister i paragrafer och allmänna råd.

Föreskrifterna om brandfarliga gaser riktar sig till alla som hanterar brandfarlig gas i samhället – från privatpersoner och små verksamheter till stora industrier.

De nya föreskrifterna ställer bland annat krav på hur anläggningar med brandfarlig gas ska utformas samt förvaring och placering av behållare med brandfarlig gas. Syftet med föreskrifterna är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga gaser.

– Med de nya föreskrifterna kommer en del ändringar som kommer att påverka ganska många verksamheter vad gäller mängder, placering och brandteknisk avskiljning. Därför bör man som ansvarig läsa reglerna och gå igenom sin hantering så att man uppfyller de krav som kommer att gälla från och med 1 augusti, säger Åke Persson, kemiingenjör och expert på Brandskyddsföreningen.

Målet är att på sikt koppla allmänna råd till föreskrifterna för att visa på generella rekommendationer om hur hela eller delar av kraven i föreskrifterna kan uppfyllas. MSB kommer också att komplettera föreskrifterna med handböcker för att ytterligare förenkla tillämpningarna för framförallt mindre företag.

– I remissomgången kom det bland annat fram önskemål från framförallt räddningstjänsten om att den nya föreskriften skulle följas av allmänna råd för att förtydliga hur föreskrifterna ska tillämpas. En ökad tydlighet leder till att reglerna blir lättare att följa vilket spar tid både för verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter, säger Åke Persson.

På MSB:s hemsida hittar du föreskrifterna i sin helhet.

Läs föreskrifterna här 

 

Publicerad 2020-04-17