/ Forskningsprojekt / Projekt från 2000-2015 / Brandskydd i byggnadsverk

Brandskydd i byggnadsverk

Brandskydd i byggnadsverk hör till de mest grundläggande av brandproblemen och Sverige är i vissa avseenden världsledande. Användning av funktionsbaserad brandskyddsdimensionering ger stor förståelse för brand och för att säkerställa brandsäkerheten.

 

Använd kommando "ctrl + f" för att söka på sidan.

Fallstudie av konstruktionsbränder

Flera uppmärksammade bränder i konstruktioner, eller så kallade “konstruktionsbränder”, de senaste åren har inneburit en större debatt och diskussion kring varför denna typ av bränder ofta leder till omfattande brandskador. Vad som menas med begreppet ”konstruktionsbrand” är dock inte helt fastlagt och ibland diskuteras olika saker, dessutom finns ingen övergripande statistik kring fenomenet eller sammanställning av erfarenheter av bränder i konstruktioner i Sverige. För att kartlägga problemet i Sverige anses det viktigt att studera verkliga bränder i konstruktioner. Med en strukturerad beskrivning kan faktorer som gör att dessa bränder startar och varför en del av dem ger stora skador kartläggas.

Utgivare: LTH Författare: Nils Johansson, LTH
Proj.nr: 304-121 År: 2015
Läs rapport
Läs informationsblad

Rumsgeometrins påverkan på brandgasspridning

I Sverige har det funnits brandskyddsbestämmelser på stadsnivå sedan 1300-talet. I dessa reglerades det hur staden skulle delas upp i kvarter med tillräckligt breda gator och gränder för att förhindra brandspridning till nästa kvarter. Trots detta inträffade flera stora bränder under 1700 och 1800-talen där hela städer brann upp. Byggnader kom senare att uppföras med brandmurar för att förhindra brandspridning mellan dem. Under 1900-talet kom nationella krav på att en byggnad skulle delas upp i brandceller för att begränsa branden och brandgaserna till en del av en byggnad.

Utgivare: LTH Författare: Nils Johansson, LTH
Proj.nr: 313-141 År: 2015
Läs rapport
Läs informationsblad

Utformning av utrymningsplats

Utrymningsplatsen, en bra plats att vara på?
Sedan några år tillbaka ska många publika byggnader med fler än en våning förses med ett utrymme där en person som använder rullstol kan vänta på vidare hjälp att utrymma, en s.k. utrymningsplats. Utrymmet är tänkt att kunna användas av alla dem som av någon anledning har svårt att förflytta sig i trappor under exempelvis en utrymning. Meningen är att personen som väntar där ska få hjälp att komma vidare ut ur byggnaden, till en säker plats. Men hur kommer detta att fungera i praktiken? Kommer en person som använder rullstol att vilja vänta på utrymningsplatsen och vad krävs då av utrymningsplatsens utformning? Detta är frågeställningar som varit utgångspunkt för ett forskningsprojekt om utformning av utrymningsplatser som genomförts av Brandteknik vid LTH och Brandskyddslaget AB. Projektet har genomförts under 2013-2015 och redovisas i en slutrapport som publiceras av Brandteknik, LTH [1]. Arbetet har även presenterats vid 6:e International Symposium on Human Behaviour in Fire [2].

Utgivare: LTH Författare: Kristin Andrée, Axel Jönsson, Staffan Bengtsson och Håkan Frantzich, Lunds Tekniska Högskola.
Proj.nr: 308-131 År: 2015
Läs rapport
Läs informationsblad

Brand-inducerade takjets egenskaper i tunnlar under olika ventilationsförhållanden

Under de senaste decennierna har forskningen kring tunnelbrand i huvudsak inriktats på design bränder och brandgaskontroll för tunnlar med längsgående luftflöden genererade av impulsfläktar i taket. Det finns en kunskapslucka när det gäller de fysiska egenskaperna hos brandinducerade takplymer (ceiling jets) vid tunnelbränder. Kunskapen kring plymer i vanliga bränder är betydligt högre. Man kan använda etablerade ekvationer för att beräkna flamhöjder, gastemperaturer och gashastigheter i plymen som en funktion av höjden och brandeffekten. Men i tunnelbränder finns det begränsat antal tillförlitliga ekvationer för att uppskatta dessa nyckelparametrar i takplymen. Resultaten från detta Brandforskprojekt kommer att ge oss ny värdefull information om, t.ex. flammalängd och strålning från röken i taket vilket är nödvändigt för att bedöma risken för brandspridning mellan fordon. Risken för brandspridning är en av de viktigaste parametrarna i dimensioneringen av brandsäkerheten i tunnlar.

Utgivare: SP Författare: Ying Zhen Li och Haukur Ingason, SP
Proj.nr: 306-131 År: 2015
Läs rapport
Läs informationsblad

Rumsbrand med lågt placerade ventilationsdon - modellskaleförsök

Brandgaser är ofta det som i första hand påverkar människor vid brandsituationer. Idag förekommer flera olika metoder för förhindra brandgaser att spridas via ventilationssystem i byggnader. Exempel på dessa är olika former av brandspjäll eller metoder med fläktar i drift. I handböcker har en metod med att placera tilluftsdonen lågt föreslagits. Projektets syfte är att med inledande modellskaleförsök och beräkningar studera om det går att utforma ventilationssystem med lågt sittande don på ett sådant sätt att närliggande brandceller inte drabbas utan att använda spjäll. De parametrar som främst studerats är temperatur och sotinnehåll i de spridda brandgaserna.

Utgivare: SP Författare: Hans Nyman, Brandskyddslaget, Haukur Ingason, SP
Proj.nr: 305-131 År: 2014
Läs rapport
Läs informationsblad

Utvärdering av olika brandscenariers inverkan på bärande träkonstruktioners prestanda och tillförlitlighet

This report summarises the results of a project which was conceived to assess the impact of different fires on the level of safety in a timber structure. The means of achieving this was to measure the response of a number of timber elements to a range of fires in a furnace and to identify and quantify the resulting factors which influence the load bearing capacity of timber construction when exposed to the temperature time curves applied during these experiments. In total 32 timber specimens were tested under either standard fire exposure or parametric fire exposure, comprising either a short hot or a long cool parametric fire. 10 specimens were also subjected to destructive reference testing and all specimens were subject to non-destructive reference testing at ambient temperatures in order to ensure uniformity between the different groups used in the different tests.

Utgivare: SP Författare: David Lange, Lars Boström, Joachim Schmid och Joakim Albrektsson, SP
Proj.nr: 303-121 År: 2014
Läs rapport

Funktionen av polypropylenfibrer i brandutsatt betong

Brandspjälkning av betong är ett fenomen som är känt sedan mycket lång tid. Det har alltid förekommit fall då delar från tvärsnittet spjälkat av vid snabb upphettning av betong. Så till en viss del är effekterna från brandspjälkning inkluderade i den stora databas av brandprovningar och erfarenheter från bränder som vår kunskap kring brandmotstånd av betongkonstruktioner vilar på. Men i om utvecklingen och användningen av tätare betongkvalitéer, som i många fall visat sig vara mer spjälkningsbenägna i flera typer av konstruktioner, har det blivit mer angeläget att belysa fenomenet mer på djupet eftersom det, när det inträffar, har en direkt påverkan på brandmotståndet. Också användandet av polypropylenefibrer (PP fibrer) som brandspjälkningshämmare faller inom området för denna avhandling.

Utgivare: SP, Statens Forsknings InstitutFörfattare: Robert Jansson, SP
Proj.nr: 306-071 År: 2013
Läs rapport

Påverkan av lokal brand på konstruktioner

Med plattermometrar kan man mäta vilken effektiv temperatur en konstruktion utsätts för. För att få en mer exakt bild av vilken brandpåverkan en konstruktion som utsätts för en lokal brand utvecklades en speciell typ av plattermometrar.

Utgivare: SP, Statens Forsknings Institut Proj.nr: 302-111 År: 2013
Författare: Ulf Wickström, Alexandra Byström, David Lange och Johan Sjöström, SP
Läs rapport
Läs informationsblad
Read summary

Utveckling av teori för beräkning av tid till antändning

En helt ny enkel och noggrann formel har utvecklats för beräkning av tid till antändning av ytor som utsätts för värmestrålning. Metoden kan användas för att bedöma tid till antändning för föremål/ytor som beifnner sig i luft med rumstemperatur men som utsätts för strålning från flammor. Det kan t.ex. vara ett föremål i ett tidigt skede av en brand eller en motstående fasad i ett näraliggande hus där det kommer flammor ut genom förnsteröppnignar. Metoden kan t.ex. användas vid utvärdering av resultat i konkalorimetern för att bestämma antändningstemperatur och/eller materialegenskaper. Den nya metoden har tagits fram med stöd av noggrana numeriksa beräkningar dels med finit elementberäkning, dels med Duhamels superpositonsteknik. Jämförelsen har gjorts med etablerade beräkningsmodeller som visats fis vara mycket grovt felaktiga.

Utgivare: SP, Statens Forsknings Institut Proj.nr: 300-121 År: 2013
Författare: Ulf Wickström och Johan Sjöström, SP
Läs rapport
Läs informationsblad
Read summary
Read article, Superposition with Non-linear Boundary Conditions in Fire Sciences

Luftridå för att förhindra spridning

Idén att använda luftridåer som en rökbarriär har diskuterats bland t.ex. brandkonsulter. Projektets syfte är att utifrån befintliga produkters kapacitet och tidigare undersökningar diskutera de grundläggande parametrarna som krävs för dimensionering av luftridåer som rökbarriärer via teori, modellförsök och CFD-beräkningar. I rapporten beskrivs skalförsök (1:4) och CFD-simuleringar av en uppställning med en luftridå placerade i en dörröppning mot en perrong med en rulltrappa ansluten i en undermarksstation. Testerna utfördes på SP:s anläggning i Borås. Valet av kriterium (vad som ska uppnås med rökbarriären) är avgörande för kapacitetskraven. I studien valdes en maximal temperaturhöjning på 5 °C.

Utgivare: SP, Statens Forsknings InstitutProj.nr: 303-111 År: 2014
Författare: Haukur Ingason, SP och Hans Nyman, Brandskyddslaget
Läs rapport
Läs informationsblad
Read summary

Brandskyddskrav för samlingstält och tältlika byggnadstrukturer

Textila vävar används i allt större omfattning i olika typer av byggnadsstrukturer, både i permanenta och speciellt i temporära strukturer. Den traditionella användningen av textila vävar för större strukturer har varit för samlingstält. Under senare år har användningen av textila vävar kommit att innefatta nya användningsområden som t ex evenemangsbyggnader som uppförs för en tävling eller annat större arrangemang. Dessa byggnader kan bestå av flera våningar och vara konstruerade med väggar och tak av textil väv. Ett annat exempel på ett nytt och ökande användningsområde för textila vävar är väderskydd vid nybyggnation och renovering av flervåningshus. Man klär här in byggnaden som är under arbete med textila vävar på utsidan av byggnadsställningarna, vilket ger en permanent byggnad inuti en temporär tältstruktur.

Utgivare: SP, Statens Forsknings InstitutProj.nr: 305-111 År: 2013
Författare: Per Blomqvist, Anna Bergstrand, Nick Neumann, Ida Larsson, Per Thureson, SP och Staffan Bengtson, Brandskyddslaget
Läs rapport

Enkel modell för beräkning av brandtemperatur

Modeller för att beräkna brandtemperaturen i olika utrymmen är viktiga när man designar brandskyddet i byggnader, både för att rädda liv och för att spara pengar. det finns en stor mängd modeller som är bra på att bestämma brandtemperaturen i utrymmen med omgivande material av betong, tegel och adra byggmaterial. Det finns dock väldigt få enkla beräknignsmodeller för utrymmen med tunna omgivande strykturer, så som tunt stål, med eller utan isolering. Syftet med denna rapporten är att visa att det är möjligt att beräkna brandtemperaturen inom olika typer av omgivande strukturer, med enkla modeller. Syftet är även att presentera resultatet på ett pedagogiskt sätt.

Utgivare: LTU, Luleå Tekniska Universitet Proj.nr: 304-111 År: 2013
Författare: Olov Sundström, Sarah Gustavsson
Läs rapport
Läs informationsblad
Read summary

Betongkonstruktioners säkerhet efter brand

Årligen skadas ett stort antal betongkonstruktioner av bränder. Efter branden måste en tillståndsbedömning av betongkonstruktionen göras för att bedöma om den behöver repareras eller i allvarliga fall rivas. Vid tillståndsbedömningen dokumenteras visuella skador och resultat från mätningar som görs för att upptäcka skador samt bedöma skadenivån. Det är viktigt att tillståndsbedömningen kan göras med god noggrannhet, inte bara av säkerhetsskäl utan även av ekonomiska skäl.
Denna rapport består dels av en litteraturstudie där provningsmetoder som är vanligt förekommande vid tillståndsbedömningar beskrivs och dels av en experimentell del där metoderna studshammare, ultraljud och mikroskopi jämförs med en ny metodik som har utvecklats för att utvärdera brandpåverkad betong.

Utgivare: SP Författare: Joakim Albrektsson, Mathias Flansbjer, Jan Erik Lindqvist, Robert Jansson
Proj.nr: 301-091 År: 2011
Läs rapport
Läs informationsblad

Tekniska byten vid installation av sprinkler i träbyggnader

Ett gemensamt nordiskt projekt där man studerat hur användning av sprinkler i träbyggnader påverkar brandsäkerheten.
Projektet resulterade bland annat i en metod för att verifiera inverkan av sprinkler i träbyggnader, både konventionell sprinkler och boendesprinkler.

Utgivare: SP Författare: Fredrik Nystedt
Proj.nr: 309-081 År: 2011
Läs rapport
Läs informationsblad

Textilier som byggnadskomponenter

Textila material används i olika typer av byggnader både i Sverige och utomlands. Detta projekt är en del av EU-projektet Contex-T, där SP varit med som projektpartner som brandexpertis och som genom en referensgrupp kunnat ta hänsyn till svenska förhållanden. Projektets syfte har bland annat varit att utveckla säkra, hälsosamma och ekonomiska lättviktsbyggnader av textila strukturer.

Utgivare: SP Proj.nr: 307-071 År: 2010
Läs rapport: A summary of fire regulations, requirements and test methods for technical textiles used in buildings.
Författare: Patrick Van Hees, Per Blomqvist
Läs rapportFire tests with textile membranes on the market - results and method development of cone calorimeter and SBI test methods.
Författare: Per Blomqvist, Maria Hjohlman
Läs rapport: Fire Safety Engineering of textile buildings following the prescriptive requirements in Sweden.
Författare: Per Blomqvist, Maria Hjohlman, Staffan Bengtsson
Läs rapport: A burn-through model for textile membranes in buildings as a tool in performance based fire safety engineering.
Författare: Per Blomqvist, Petra Andersson, Joel Andersson, Andreas Lennqvist, Heimo Tuovinen
Läs rapport: Large-scale fire tests with textile membranes for building applications.
Författare: Per Blomqvist, Petra Andersson 
Läs informationsblad
Read summary

Mätning och beräkning av värmeövergång till brandutsatta konstruktioner

Begreppet adiabatisk yttemperatur AST är på väg att införas internationellt i brandtekniken som ett mått på termisk påverkan. AST kan mätas approximativt med så kallade plattermoelement. För att visa att det fungerar gjordes några enkla experiment.

Utgivare: SP Författare: Ulf Wickström, Robert Jansson, Heimo Tuovinen
Proj.nr: 310-081 År: 2009
Läs rapport
Läs informationsblad
Read summary

Multiparametrisk studie av brandrök

En ny metod (infraröd polarisationsspektroskopi, IRPS) har använts för att mäta toxiska gaser i brandsammanhang. Metoden visade sig vara mycket robust och kan användas för att göra mätningar i mycket sotiga och svåråtkomliga miljöer. (Projektnummer 303-071)

Utgivare: SP + Lunds Tekniska Högskola Författare: Michael Försth, Heimo Tuovinen, Zhongshang Li, Zhiwei Sun, Marcus Aldén, Bo Li
Proj.nr: 303-071 År: 2009
Läs rapport
Läs informationsblad

Fullskaleprov med brand i oisolerade ventilationskanaler för storköksmiljö

Ventilationsföreningen inom Plåtslageriernas Riksförbund startade på uppdrag av sina medlemmar en utredning angående tätningsmassor i imkanaler [1]. Avsikten var att studera hur olika kanaler och tätningsmassor med sina specifika egenskaper höll täthetskraven efter tvätt och efter brand samt dess lämplighet i storköksmiljöer. Ett antal inledande prov gjordes på Räddningsverkets skola i Rosersberg. Dessa tester genomfördes med tre olika kanaler och resultatet blev att två av tre inte klarade en brand utan föll sönder. Sammanfattningsvis visade studien att det finns behov av att utreda hur en imkanal bör vara beskaffad för att klara de brandkrav som ställs samt att undersöka om dagens rekommendationer från branschen är lämpliga vad gäller brandspridning via imkanaler inom en brandcell.

Utgivare: SP Författare: Lars Boström
Proj.nr: 305-071 År: 2008
Läs rapport

Rökspridning och temperaturfördelning vid bränder i affärslokaler

Beräkning av rökspridning och gastemperaturer med hjälp av datamodeller blir allt vanligare för att utforma brandskyddet i olika lokaler, t.ex. för att avgöra förhållanden vid utrymning. I detta sammanhang är det då viktigt att veta hur väl modellerna stämmer överens med verkligheten och vilka faktorer som påverkar beräkningsresultaten. Detta projekt har haft som huvudsyfte att skapa ett underlag för sådana jämförelser.

Utgivare: SP Författare: Anders Lönnermark, Anders Björklund
Proj.nr: 308-071 År: 2008
Läs rapport

Brandskydd och lös inredning - en vägledning

Inredningsprodukter är ofta en starkt bidragande orsak till bränders uppkomst och utveckling och det finns en koppling till många dödsbränder. Brandstatistik under perioden 2005-2007 visar på nästan 3000 fall där lös inredning varit startföremål för brand. Vanliga föremål är sängar, sittmöbler och gardiner. Statistiken visar också att ca en tredjedel av fallen utgörs av anlagd brand.

Utgivare: SP Författare: Björn Sundström, Staffan Bengtsson, Ida Larsson, Marton Olander, Anders Apell
Proj.nr: 302-061 År: 2009
Läs rapport
Läs informationsblad

Detektion av antändning och karakterisering av pyrolys, brandgaser och glödbrand

Mätning av jonströmmen mellan två eletroder har genomförst i en proganflamma och i konkalorimetern. Syftet med stydien var att se om jonströmmen kan användar för att detektera antändning i konalorimetern. Detta skulle vara anvädbart eftersom det redan finns två eletroder som används för pilotantändning i konaklorimetern. Den nya metoden skulle därför kunna implementeras relativt enkelt och kostnadseffektivt. Anledningen till att det är intressant att eletroniskt detektera antändning är att att detta idag utförs av en operatör. Bestämningen av när antändning sker blir därför subjektiv och operatörsberoende.

Utgivare: SP + FOI Författare: Michael Försth, Anders Larsson
Proj.nr: 311-081 År: 2009
Läs rapport
Läs informationsblad

Halten av cyanväte i het brandrök minskar med avståndet från branden

Försök i liten skala och CFD-simuleringar visar att cyanväte (HCN) minskar i brandrök om temperaturen är hög, ca 600 °C. Vid 200 °C och under sker inga märkbara förändringar i röken.
SP har i detta projekt studerat både hur koncentrationer av cyanvcäte (HCN) och kolmonoxid (CO) varierar i brandrök efter att röken lämnat brandrummet.

Utgivare: SP Författare: Heimo Tuovinen, Per Blomqvist
Proj.nr: 333-051 År: 2007
Läs rapport
Läs informationsblad

Golvmaterialets betydelse vid rumsbränder

Provningsstandarden EN ISO 9239-1, också kallad golvmetoden, används idag för brandklassning av golvmaterial i byggnader. Den visar hur golvmaterial beter sig vid brand genom att mäta flamspridningslängd och rökutveckling i reducerad skala. Försök genomförda vid SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut visar att golvmaterial kan bete sig mycket annorlunda i full skala och att en högre brandklass inte nödvändigtvis ger ett bättre brandskydd vid en rumsbrand.

Utgivare: SP Författare: Patrik Johansson, Jesper Axelsson, Tommy Hertzberg
Proj.nr: 300-061 År: 2007
Läs rapport
Läs informationsblad

Förebyggande av olyckor och skador orsakade av lokaleldstäder inklusive rökgaskanal. En termisk analys

Lokaleldstäder av olika slag blir allt vanligare i takt med att olje- och el-priserna stiger. De flesta av dessa produkter är typgodkända vilket bl a innebär att de genomgått en säkerhetsprovning enligt fastställda metoder. Dessa metoder är utformade så att brandrisken ska vara obefintlig så länge användnings-sättet är vad som bedöms vara rimligt. Det finns dock faktorer som gör att brandrisken kan befaras öka i vissa enskilda fall.

Utgivare: ÅF Process AB Författare: Elisabet Blom
Proj.nr: 332-051 År: 2006

Läs rapport
Läs informationsblad

Skydd mot rökspridning via ventilationssystem med stoppade fläktar och förbigångar - riskbedömning och dimensionering

Stoppade fläktar är en äldre skyddsmetod mot brandgasspridning via ventilationssystem, och vid brand i en byggnad stoppas fläktarna och ventilationskanalsystemet öppnas uppåt med förbigångar om det krävs.

Utgivare: Lunds Tekniska Högskola Författare: Lars Jensen
Proj.nr: 313-001 År: 2006

Läs rapport
Läs informationsblad

Trycksättning av trapphus för utrymning

Trapphus används i flerplansbyggnader för utrymning vid brand. Trycksättning av trapphus används för att hindra brandgasspridning till trapphuset från brandutsatta våningsplan, och underlättar därmed utrymning, samt räddnings- och släckningsinsatser.

Utgivare: Lunds Tekniska Högskola Författare: Lars Jensen
Proj.nr: 330-031 År: 2005

Läs rapport
Läs informationsblad

Mätning av termiska temperaturer vid höga temperaturer

De termiska egenskaperna är ett viktigt underlag om man teoretiskt vill undersöka konstruktioners brandmotstånd.

Utgivare: SP Författare: Robert Jansson
Proj.nr: 328-031 År: 2004

Läs rapport
Läs informationsblad

Världens största brandförsök i vägtunnel

Efter flera omfattande tunnelbränder i Europa har SP Brandteknik på uppdrag av bland annat Brandforsk att genomföra storskaliga brandförsök i Runehamartunneln 2003.

Utgivare: SP Författare: Haukur Ingason, Anders Lönnermark
Proj.nr: 329-031 År: 2004

Läs rapport
Läs informationsblad

Gratis databas för branddata

SP har skapat en databas med information från brandförsök på olika material. Denna kan användas som hjälpmedel för att skapa dimensionerade bränder.

Utgivare: SP Författare: Jesper Axelsson, Tommy Hertzberg, Björn Sandström
Proj.nr: 327-021 År: 2005
Läs rapport
Läs informationsblad

Dimensionerande bränder i avgränsade utrymmen

Grunden för en väl avvägd brandteknisk dimensionering av byggnader, tunnlar eller fordon är val av dimensionerande brand. De antaganden man gör om brandens initiala storlek och brandens utveckling kommer att styra dimensionerande tid till detektion, utrymning och släckinsats.

Utgivare: SP Författare: Patrick van Hees, Björn Sundström, Tommy Hertzberg
Proj.nr: 314-001 År: 2003

Läs rapport
Läs informationsblad

Acceptabel risk vid dimensionering av utrymningssäkerhet

Syftet med projektet är att belysa problematiken i samband med värdering av risk vid brandteknisk dimensionering av utrymningssäkerhet.

Utgivare: Lunds Tekniska Högskola Författare: Johan Lundin
Proj.nr: 319-011 År: 2002

Läs rapport
Läs informationsblad

Dimensioneringsregler för brandutsatta lätta stålkonstruktioner

Projektet har resulterat i ny värdefull kunskap beträffande det brandtekniska beteendet för lätta stålkonstruktioner, samt hur bärförmågan påverkas vid förhöjda temperaturer.

Utgivare: SBI, Stålbyggnadsinstitutet, Stockholm Författare: Peter Karlström
Proj.nr: 325-021 År: 2004

Läs rapport
Läs informationsblad

Dimensionerande bränder från fältmodeller

Nyligen genomfördes på SP ett projekt som undersökte möjligheten att använda zonmodeller för att skapa dimensionerande bränder. Utgångspunkten var att man använder data från småskaliga brandprovningar på ytskikten och sedan kör en simulering av en rumsbrand med flamspridning i zonmodellen.

Utgivare: SP Författare: Jesper Axelsson, Tommy Hertzberg, Cecile Cohe
Proj.nr: 323-021 År: 2004

Läs rapport
Läs informationsblad

Nya bruksklasser för brandskyddat trä

Brandskyddat trä efterfrågas av arkitekter och byggare t ex som vägg- och takbeklädnader, där vanligt trä inte kan användas enligt nuvarande svenska byggregler i BBR. Ett sätt är att använda brandskyddat trä. Men flertalet traditionella brandskyddsmedel är inte beständiga vid utomhusanvändning. Frågan har aktualiserats främst på nordisk nivå som en följd av skadeutredningar.

Utgivare: Trätek, Institutet för träteknisk forskning Författare: Birgit Östman
Proj.nr: 326-021 År: 2004

Läs rapport
Läs informationsblad

Framtida brandstandarder för tåg - EU-projekt FIRESTARR

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut har deltagit i ett EU-projekt med syftet att öka brandsäkerheten i tåg och tunnelbana. Projektet har som mål att föreslå gemensamma brandkrav på Europeisk nivå för alla inredningsmaterial i en tågvagn.

Utgivare: SP Författare: Jesper Axelsson
Proj.nr: 308-971 År: 2003
Läs rapport
Läs informationsblad

Jönköpingsbranden, flamhöjder

Eftersom det i stort saknas kunskap om hur flammor ur tak på brinnande byggnader ser ut har i denna rapport studerats en brand våren 2001 i gammal trähusbebyggelse, Kv. Arkadien i Jönköping. Arbetet är ett första steg i arbetet kring att skapa mer kunskap kring flammor genom tak från totalbränder i byggnader och belysa metodiken.

Utgivare: Brandskyddslaget | Författare: Erik Grahn, Ann-Catrin Sandström
Proj.nr: 320-011 | År: 2002
Läs rapport
Läs informationsblad

Åldringens påverkan på konstruktioners brandmotstånd – en förstudie

Det är väl känt att egenskaperna för vissa material avsevärt kan förändras genom åldring viket skulle kunna påverka brandmotståndet. Inom ramen för ett projekt finansierat av Brandforsk har ett antal konstruktioner analyserats avseende åldringens effekt på brandmotståndet.

Utgivare: SP Författare: Lars Boström
Proj.nr: 322-011 År: 2003

Läs rapport
Läs informationsblad

Produktionen av vätecyanid kan simuleras med CFD

Bildning och spridning av den extremt giftiga brandgasen vätecyanid (HCN) som bildas vid brand i vanligt förekommande material i vår hemmiljö, kan nu simuleras med ett beräkningsverktyg.

Utgivare: SP Författare: Heimo Tuovinen, Per Blomqvist
Proj.nr: 321-011 År: 2003

Läs rapport
Läs informationsblad

Bränder ger höga halter inandningsbara partiklar

Under 90-talet gjordes flera undersökningar där man med statistiska metoder påvisade samvariation mellan sjukdoms- och dödstal hos en befolkning och partikelhalten i omgivande luft. Forskning har sedan visat att det är de allra minsta, sk ’ultrafina’ partiklar med en diameter på 10-100 nm (1 nm=10-9m) som är de mest skadliga. Så små partiklar bildas i stora mängder vid bränder.

Utgivare: SP Författare: Per Blomqvist, Tommy Hertzberg, Marianne Dalene, Gunnar Skarping
Proj.nr: 324-021 År: 2003

Läs rapport
Läs informationsblad

Stålkonstruktioner i flera våningar - egenskaper vid brand - Del 2

Forskningsprojektet ”Stålkonstruktioner i flera våningar - egenskaper vid brand” är uppdelat i två delar. Del 1 har utförts av Fire Safety Design och innefattar en litteraturstudie, datorsimuleringar av brandförsök och strukturanalyser. Del 2 har utförts av Stålbyggnadsinstitutet (SBI) och syftar till framtagande av dimensioneringsmodeller, utveckling av dimensioneringsmodeller vid stora deformationer samt praktiska rekommendationer för brandskyddsteknisk projektering.

Utgivare: SP Författare: Heimo Tuovinen, Per Blomqvist
Proj.nr: 321-011 År: 2003

Läs rapport
Läs informationsblad

Brandsäkra trähus

Det nordiska projektet Brandsäkra trähus har bl a resulterat i att den nordiska handboken med samma namn kommitut i en ny och utökad utgåva. Bl a ingår nu konstruktioner med massivträ.

Utgivare: Trätek, Institutet för träteknisk forskning Författare: Birgit Östman, Björn Karlsson, Jürgen König, Esko Mikkola, Vidar Stenstad, Jörgen Carlsson
Proj.nr: 315-001 År: 2002
Läs rapport
Läs informationsblad

Brandbeständighet hos självkompakterande betong

För självkompakterande betong är påfrestningen vid brand större än för normal betong på grund av att strukturen är tätare till följd av fillerinblandning. Detta projekt har bland annat syftat till att dokumentera brandbeständigheten hos själkompakterande betong och en rad studier och försök har genomförts.

 

Utgivare: SP + Lunds Tekniska Högskola + Skanska Proj.nr: 317-001 År: 2003
Läs rapport: The Performance of Some Self Compacting Concretes When Exposed to Fire, Lars Boström
Läs rapport: Brandbeständighet hos självkompakterande betong, Christer Dieden, Ulf Jönsson

Stålkonstruktioner i flera våningar - Egenskaper vid brand - Del 1

Forskningsprojektet "Stålkonstruktioner i flera våningar" är uppdelat i två delar, där första delen utförts av Fire Safety Design och innefattar en litteraturstudie, datorsimuleringar av brandförsök och strukturanalyser. Projektets andra del som genomförs av Stålbyggnadsinstitutet "SBI) och syftar till framtagande av dimensioneringsmodeller, utveckling av dimensioneringsteknik vid stora deformationer samt praktiska rekommendationer.

Utgivare: Fire Safety Design, Malmö Författare: Yngve Anderberg, Sebastian Jeansson
Proj.nr: 310-981 År: 2001

Läs rapport

Lokalisering och värdering av brandspridningsvägar i byggnader

I samband med bränder i äldre hus kan det ibland konstaterats att branden har spritts på sätt som inte kunnat förväntas; genom sprickor kanaler och hålrum som inte varit kända för att de inte kunnats upptäckas vid en besiktning.

Utgivare: BELAB, Kista Författare: Johan Lins, Fredrik Sonnegård, Leif Rydén
Proj.nr: 301-972 År: 2001

Läs rapport

Utveckling av ingenjörsverktyg för beräkning av flamspridning

Resultatet från arbetet med de enkla, termiska modellerna visar att de kan ge grova uppskattningar för vissa scenarier. En mer komplex, fysikalisk pyrolysmodell har även studerats inom projektet.

Utgivare: SP + Lunds Tekniska Högskola Författare: Heimo Tuovinen, Björn Karlsson, Patrick van Hees, Jesper Axelsson, Daniel Gojkovic, Hans Hultquist
Proj.nr: 306-971 + 307-971 År: 1999

Läs rapport
Läs informationsblad

Nya riktlinjer krävs för brandteknisk projektering

Slutsatserna från en nyligen avslutad studie av ett fyrtiotal brandskyddsdokumentationer är att allvarliga brister förekommer när man ska visa att samhällets krav på säkerhet är uppfyllt.

Utgivare: Lunds Tekniska Högskola Författare: Johan Lundin
Proj.nr: 316-001 År: 2001

Läs rapport
Läs informationsblad

Dimensionering efter beräknad risk

Brandteknisk projektering för personskydd har på senare tid utvecklats efter introduktionen av riskbaserade metoder. Det gör att dimensionering genom beräkning kan utföras på ett mer strukturerat och kostnadseffektivt sätt.

Utgivare: Lunds Tekniska Högskola Proj.nr: 302-971 + 309-981 + 312-991 År: 2000
Läs rapport: Tolerable Fire Risk Criteria for Hospitals.Författare: Fredrik Olsson
Läs rapport: Osäkerheter i variabler vid riskanalyser och brandteknisk dimensionering. Författare: Henrik Johansson
Läs rapport: Brandteknisk dimensionering med riskbaserade ekvationer. Författare:Fredrik Olsson, Håkan Frantzich
Läs rapport: Metod för riskbaserad dimensionering genom beräkning. Författare: Per Becker
Läs rapport: Kostnadseffektiv utformning av brandskydd. Författare: Johan Lundin, Fredrik Olsson
Läs rapport: Kostnadseffektiv utformning av brandskydd. Författare:Håkan Frantzich, Johan Lundin
Läs informationsblad

Nya anvisningar för trähus i flera våningar

Huvudsakligen behandlas lättbyggsystem med regelstomme, isolering och skivbeklädnader. Anvisningarna ger lösningar för de krav som finns i byggföreskrifterna i våra nordiska länder. Vissa mindre variationer kan förekomma mellan ländernas krav.

Utgivare: Trätek, Institutet för träteknisk forskning Författare: Birgit Östman, Björn Karlsson, Jürgen König, Esko Mikkola, Vidar Stenstad, Lars Walleij
Proj.nr: 303-971 År: 2000

Kontakta oss för tillgång till rapport
Läs informationsblad

Självkompakterande betong med goda brandspjälkningsegenskaper

Brandspjälkning hos betong är beroende av termiska spänningar och höga porttryck. Det är därför större risk att en tät betong spjälkas. Självkompakterande betong, som ofta innehåller mycket finmaterial, är ett exempel på en tätare betong. Brandspjälkningen medför ett minskat tvärsnitt och att armeringen kan bli frilagd. Detta ger en försämrad bärighet hos konstruktionen, varför man behöver finna alternativ och lösningar för att hantera en eventuell brandspjälkning.

Utgivare: Skanska Sverige AB + Sika Sveriga AB Författare: Henrik Nilsson, Iad Saleh
Proj.nr: 331-041 + 301-061 År: 2009

Läs rapport
Läs informationsblad