/ Forskning / Om oss

Om oss

Brandforsk är statens, försäkringsbranschens och industrins gemensamma organ för att initiera, bekosta och följa upp olika slag av brandforskning.

Huvudman för Brandforsk är Brandskyddsföreningen och verksamheten  bedrivs i form av projekt vid universitet och högskolor, forskningsinstitut, myndigheter och företag.

Övergripande mål

Brandforsks övergripande mål är att med treåriga kollektiva bandforskningsprogram förbättra kunskapsläget för att:

  • minska antalet dödsfall och personskador på grund av brand
  • begränsa bränder till antal och storlek 
  • öka brandpersonalens skydd och säkerhet 
  • främja utvecklingen av nya material och produkter, som på tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt bästa sätt uppfyller kraven
  • minimera bränders och brandskyddsåtgärders inverkan på miljön
  • erforderligt underlag tas fram så att internationellt standardiserings- och harmoniseringsarbete underlättas