/ Forskning / Om oss

Om oss

Brandforsk är statens, försäkringsbranschens och industrins gemensamma organ för att initiera, bekosta och följa upp olika slag av brandforskning.

Huvudman för Brandforsk är Brandskyddsföreningen och verksamheten leds av en programstyrelse och bedrivs i form av projekt vid universitet och högskolor, forskningsinstitut, myndigheter och företag.

Övergripande mål

Brandforsks övergripande mål är att med treåriga kollektiva bandforskningsprogram förbättra kunskapsläget för att:

  • minska antalet dödsfall och personskador på grund av brand
  • begränsa bränder till antal och storlek 
  • öka brandpersonalens skydd och säkerhet 
  • främja utvecklingen av nya material och produkter, som på tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt bästa sätt uppfyller kraven
  • minimera bränders och brandskyddsåtgärders inverkan på miljön
  • erforderligt underlag tas fram så att internationellt standardiserings- och harmoniseringsarbete underlättas