/ Om oss / Vår historia

Vår historia

En klocka

Vår historia börjar under 1800-talets senare hälft. Här följer i kronologisk ordning några viktiga bakgrundsfaktorer och historiska händelser som har påverkat och utvecklat den verksamhet som bedrivs idag.

År 1882
Försäkringsgivarna inför brandbestämmelser i brandtariffen.

År 1883
Försäkringsgivarna inför elvillkor i försäkringsavtalen.

År 1896
Tarifföreningen (samarbetsorganisation inom försäkringsbranschen) tillsätter egna inspektörer.

År 1903
Tillsynsmyndigheten Statens Elektriska Inspektion (SEI) bildas.

År 1905
Tarifföreningen inför besiktningsplikt i försäkringsavtalet samt att revisionsbesiktning av elanläggningar ska vara periodvis återkommande (vart tredje år) och utföras av sakkunniga och opartiska personer.

År 1925
Brandförsäkringsanstalternas Elektriska Nämnd bildas av ett 50-tal svenska och utländska försäkringsgivare. Organisationens uppgift ska vara att övervaka att revisionsbesiktningar utförs på ett ändamålsenligt sätt.

År 1936
Staten avstår från att vara huvudman för besiktningsverksamheten eller statlig auktorisation av besiktningsmän. För att den statliga myndigheten ska ha möjlighet att följa förhållandena på besiktningsområdet, lämnar Kunglig Maj:t tillstånd för överinspektören vid Statens Elektriska Inspektion att ingå som ordförande i organisationen.

De sakkunniga framhåller att auktorisering av besiktningsmän bör ske genom en särskild sammanslutning representerade av de berörda intressenterna.

Efter underhandlingar mellan sakkunniga, Brandförsäkringsanstalternas Elektriska Nämnd och Svenska Brandskyddsföreningen träffas en överenskommelse. Överenskommelsen innebär att Svenska Brandskyddsföreningen från den 1 oktober 1936 övertar Elektriska Nämnden och delegationens funktioner.

Namnet ändrades till Svenska Brandskyddsföreningens Elektriska Nämnd.

År 2006 och 2008
Separata utskott för auktorisationsärenden, försäkringsfrågor och tekniska frågor bildas.
Svenska Brandskyddsföreningen byter namn till Brandskyddsföreningen och Elektriska Nämnden byter namn till Brandskyddsföreningens Elektriska Nämnd.
Elektriska Nämndens tidigare logotyp registreras som varumärke.

År 2010
Under år 2010 utvecklades ett webbaserat auktorisationsregister, Aukt 2011. Registret kvalitetssäkrar hela auktorisationsprocessen och säkerställer förteckningen över aktiva besiktningsingenjörer som är valbara i EN2010.

År 2011
Elektriska Nämnden övergår till ett helt webbaserat objektsregister, EN2010.  All hantering av besiktningsärenden hanteras via webbsidan. Försäkringsbolag, försäkringstagare, uppdragstagare/besiktningsingenjörer och Elektriska Nämnden arbetar direkt i samma databas genom personliga inloggningar.