/ Brandsäkerhet / Byggsektorn / Hållbart brandskydd i höga trähus / Debatt: Höghus i trä måste brandsäkras

Debatt: Höghus i trä måste brandsäkras

DEBATT Att bygga höga, nya bostadshus i trä kan vara hållbart och bra för miljön. Men då måste också brandskyddet bli bättre än vad dagens normer och lagar kräver. Ett nedbrunnet trähus är inte hållbart, skriver Lisa Björk, brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

Göteborgs stad har, tillsammans med bostadsminister Peter Eriksson (MP), utlyst en tävling med målet att bygga ett flertal höga trähus vid Chalmers. Regeringen tar därmed ytterligare kliv i sin strävan att öka trähusbyggandet för att främja ett hållbart bostadsbyggande. Vi på Brandskyddsföreningen vill vara med i diskussionen – för det är inte hållbart att bygga hus med otillräckligt brandskydd.

Göteborgs stad tar fasta på sin ambition att utveckla ett mer hållbart byggande genom tävlingen för att bygga höga bostadshus i trä. Strävan efter att bygga klimatsmarta och hållbara hus är lovvärd, men tyvärr sätter tävlingen även fingret på ett problem. Ett trähus som brinner ner är långt ifrån hållbart – i stället kan det innebära betydande påfrestningar för samhället och miljön.

Negativ klimatpåverkan

En brand påverkar samhället bland annat genom minskad trygghet, förlorade bostäder och arbetstillfällen och medföljande stora ekonomiska påfrestningar. Bränder påverkar också miljön negativt genom utsläpp av brandgaser och släckvatten som innehåller miljöfarliga ämnen. De byggåtgärder som efterföljer en brand har också negativ klimatpåverkan.

I Göteborgs stads tävlingsprogram konstateras att ”de trähus som byggs i dag klarar moderna funktionskrav såsom brandsäkerhet”. Det stämmer, men tillfredsställande brandsäkerhet enligt byggreglerna handlar främst om människors säkerhet. Byggherrar och andra aktörer i byggbranschen måste vara medvetna om att reglerna inte är utformade för att skydda själva byggnaden. För att säkerställa ett bra brandskydd ur ett egendoms- och hållbarhetsperspektiv krävs alltså mer än vad lagen föreskriver.

Mycket allvarliga följder

I en träbyggnad finns det mycket som kan brinna och en brand i trästommen kan ha mycket allvarliga följder med stora egendomsskador. Forskning pågår för att hitta bra och kostnadseffektiva brandskyddslösningar, så som sprinkler eller brandskyddat trä.

Frågan vi vill ställa är hur en byggnad kan vara långsiktigt hållbar om skadorna riskerar att bli mycket stora om det börjar brinna? Ingenting tyder på att ministern eller Göteborgs stad har tänkt på det.

Vi på Brandskyddsföreningen och Göteborgs stad har samma målsättning – ett hållbart och säkert byggande. Men byggherrar som bygger i trä med hållbar utveckling i åtanke måste ta sitt ansvar och välja långsiktigt hållbara och ekonomiskt försvarbara lösningar för brandsäkerheten. Är Göteborgs stad beredda att ta det ansvaret?

Lisa Björk

brandingenjör, Brandskyddsföreningen