/ Brandsäkerhet / Anlagd brand

Anlagd brand

Anlagd brand drabbar alla typer av byggnader, där skolor och bostäder är extra utsatta. 2015 gjorde räddningstjänsten 300 insatser till flerbostadshus och 189 till skola på grund av anlagd brand. Men det finns flera saker du kan göra för att minska riskerna.

Oövervakade utrymmen

Börja med att undersöka vilka oövervakade utrymmen som finns. Oftast brinner det i utrymmen där personer vistas under kort tid, så som i soprum, på lastkajer, i källare eller på vindar. Det kan vara platser antingen inne i byggnaden eller utomhus nära byggnaden. Kan obehöriga ta sig in i dessa utrymmen? Finns det platser utomhus som är obevakade?

Lås och larma

Lås och larma dörrarna till er verksamhet – framförallt dörrarna till obevakade utrymmen. Håll samtliga utrymmen väl belysta och om möjligt fria från brännbart material. Lämna inte kartonger och emballage i olåsta korridorer eller varumottagningar utan uppsikt. Se till att lastkajen är fri från varor och sopor när du lämnar den. Förespråka ordning och reda på din arbetsplats och upprätta rutiner för sophantering och uppackning av varor.

Utomhus

Belysning kring er byggnad gör det svårare att oupptäckt ta sig intill byggnaden. Ta om möjligt även bort buskage och liknande kring byggnaden. Håll förråd och andra utrymmen utomhus låsta. Förvara inte brännbart material utomhus invid fasaden. Om det finns soptunnor utomhus så lås fast dessa och placera dem minst 3 meter från fasaden. Plocka gärna in utemöbler nattetid.

Om risken är stor för anlagd brand hos er se då till att fönster till källare och eventuellt även i markplan byggs igen eller förses med krosskydd.

Förebyggande

Genom förebyggande arbete kan du också minska konsekvenserna av en eventuell brand. Lär personalen hur man använder handbrandsläckare. Placera handbrandsläckare i anslutning till utrymmen där risken är stor att en brand uppstår.