Säkerhet i vägtrafikmiljö - Webbutbildning

Den här webbutbildningen vänder sig till dig som arbetar inom räddningstjänsten och handlar om hur ni kan öka säkerheten vid räddningsinsatser i samband med trafikolyckor. Du får lära dig om riskerna i arbetet och vilka säkerhetsåtgärder ni behöver vidta – från utryckning till dess att ni lämnar skadeplatsen.

Utbildningen går bland annat igenom vilken hjälp ni kan få av Trafikcentralen, vad ni bör tänka på vid utplacering av varningsanordningar och hur ni hanterar skadade vajerräcken. Du får också lära dig om ert uppdrag att ta bort spill och hinder för att göra vägen framkomlig efter er räddningsinsats.

Utbildningen är framtagen i samarbete med Trafikverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Innehåll

  • Säkerhetsåtgärder före och under utryckning
  • Hur ni skapar en säker arbetsmiljö på skadeplatsen
  • Risker vid arbete i skadeområdet
  • Sanering och undanröjande av hinder
  • Hur ni minskar risken för följdolyckor

Längd

Cirka 1,5 timme. Vid behov kan du dela upp utbildningen på flera tillfällen.

Starta webbutbildningen