Utrymningsbelysning

Utrymning av människor vid en brand är grundläggande för brandskyddet i en byggnad. För att en utrymning ska kunna genomföras på ett bra sätt måste de tekniska systemen i byggnaden fungera tillsammans med organisationen. En avgörande del är hur människor uppfattar situationen och kan hitta den mest lämpliga vägen ut ur byggnaden. Då är utformningen av utrymningsbelysning väsentlig.

Denna rekommendation beskriver lagar och regler för skyltar och belysning för utrymning. Syftet med boken är att ge en vägledning i utformning och placering av utrymningsskyltar och nödbelysning för att kunna säkra en väl fungerande utrymning.

Innehållet i boken utgår från föreskrifter och allmänna råd i de lagar och regelverk som ställer krav på vägledande markering och nödbelysning. I boken presenteras förtydliganden och fördjupningar av föreskrifterna och de allmänna råden. Dessutom ger Brandskyddsföreningen förslag till lösningar på praktiskt utformning och säkerhetshöjande åtgärder

Boken ersätter Brandskyddsföreningens tidigare rekommendation med titeln Vägledande markering Nödbelysning från 2009.

Denna rekommendation riktar sig speciellt till

  • fastighetsägare och nyttjanderättshavare, för förtydligande av krav vid nybyggnad eller ändring av byggnad och för att underlätta det systematiska brandskyddsarbetet.
  • byggnadsnämnder, för att tydliggöra vilka krav som ställs på utrymningsbelysning utifrån plan- och bygglagen.
  • räddningstjänsten, för att tydliggöra vilka krav som ställs på utrymningsbelysning.
  • brandkonsulter, för att ge stöd vid projektering och för att bidra till entydighet mellan olika projektörer.
  • elprojektörer, som stöd vid så väl projektering som installation, och förståelse för syfte och krav vad gäller utrymningsbelysning samt för att bidra till entydighet mellan olika projektörer.
  • entreprenörer, för att skapa förståelse för syfte och krav vad gäller utrymningsbelysning samt som stöd vid installation.

Innehåll

Inledning
Lagstiftning
Termer och definitioner
Skyltar och symboler
Vägledande markering
Nödbelysning
Allmänbelysning
Utförandekontroll
Underhåll

Mer information om produkten