Tolkning av viktiga data – Farligt gods

På framsidan av Farligt gods-korten finns rutan Viktiga data fylld med en rad tekniska data. Dessa data är – rätt tolkade – en ovärderlig informationskälla.

De ger inte bara information om hur ämnet ser ut, beter sig och vilka risker som ämnet genererar, utan också hur utseende, beteende och risker förändras med temperaturen. Vid en akut insats är Viktiga data den effektivaste vägen att bedöma risker och besluta om åtgärder vid ett kemikalieutflöde.

Innehåll

Inledning
Vissa viktiga data
Hotbild och åtgärder
Referenser

Mer information om produkten