SBF 2009:1 Anläggarfirma boendesprinkler

Normen innehåller minimikrav på företag som arbetar med projektering, installation, driftsättning och underhåll av boendesprinklersystem.

Normen omfattar bland annat krav på kvalitetssystem, skriftliga rutiner för specifika moment, personalens kompetens och verksamhetens omfattning. Avsikten med normen är att säkerställa att dessa företag bidrar till att boendesprinklersystemen blir utförda på ett tillfredsställande sätt och i enlighet med gällande standard och regelverk. Överensstämmelse med normen ska visas genom ett certifikat.

Innehåll

  • Förord
  • Inledning
  • Omfattning
  • Referenser
  • Definitioner
  • Krav på anläggarfirma boendesprinklersystem
  • Särskilda krav på ny anläggarfirma
  • Krav under certifikatets giltighetstid
  • Kontroll av uppfyllandet av kraven
  • Bilaga 1 Dokumentförteckning

Mer information om produkten

Denna produkt produceras vid beställning och levereras inom 8-10 arbetsdagar.