SBF 2003 Norm Brandkonsultföretag

Norm Brandkonsultföretag 2011 anger krav för företag som i sin verksamhet arbetar med projektering och kontroll av brandskydd enligt Boverkets byggregler. Normen anger minimikrav och anvisningar för certifiering och krav på certifieringsorgan.

Syftet med normen är att ange en lämplig kvalitetsnivå på den organisation, personal och verksamhet ett brandkonsultföretag ska ha. Målet är att bidra till att brandskyddet utformas med tillfredsställande kvalitet och tillförlitlighet.

Innehåll

Inledning
Omfattning
Referenser
Definitioner och förkortningar
Krav på brandkonsultföretag
Krav under certifikatets giltighetstid
Kontroll av uppfyllandet av kraven
Bilaga 1 – Utbildning i brandskyddsprojektering

 

Mer information om produkten