SBF 1031:2 Termograför elanläggning

Termografering används för att mäta temperaturdifferenser i till exempel elektriska installationer.

En certifierad termograför har dokumenterade kunskaper för att korrekt och rationellt genomföra termografering av elektriska anläggningar.
Defekta eller överbelastade elektriska installationer kan orsaka överhettning eller kortslutning som kan leda till brand och produktionsavbrott.

Tidig upptäckt av sådana fel kan bidra till att spara egendomsvärde och människoliv. Modern termografiutrustning är ett hjälpmedel för att upptäcka och eliminera heta områden i elektrisk utrustning och kretsar.

För att detta ska ske är det nödvändigt att utrustningen används av kvalificerad personal som har erforderlig utbildning och erfarenhet att utföra termografering.

Denna norm gäller från 2015-01-01. Föregående utgåva (Norm SBF 1031:1) upphör att gälla 2015-01-01.

Mer information om produkten