SBF 1003:4 Norm Besiktningsfirma brandskyddsanläggningar

Denna norm anger minimikrav för företag som i sin verksamhet arbetar med besiktning av brandskyddsanläggningar som omfattas av SBF 141.

Syftet är att ange lämplig kvalitetsnivå på den organisation, personal och verksamhet som en besiktningsfirma ska ha. Målsättningen är att denna norm ska bidra till att brandskyddsanläggningar besiktigas med tillfredsställande kvalitet och tillförlitlighet. Överensstämmelsen med kraven som anges i normen visas genom ett certifikat. 

Innehåll

Inledning
Omfattning
Referenser
Definitioner
Krav på besiktningsfirma brandskyddsanläggning
Krav under certifikatets giltighetstid
Kontroll av uppfyllandet av kraven
Bilaga 1: Dokumentförteckning
Bilaga 2: Utbildning vattendimma

Mer information om produkten