Riskanalys

Syftet med denna bok är att underlätta ditt val av riskanalysmetod. De olika metoderna beskrivs översiktligt med betoning på fördelar och begränsningar.

Boken riktar sig till dig som kommer i kontakt med riskanalyser i egenskap av beställare, utförare eller granskare.

Använd boken som ett uppslagsverk och låt den utgöra ditt stöd vid beställning, utförande och granskning av riskanalyser. Funktioner som har stor användning av produkten är bland annat brandskyddsledaren, risk managern, säkerhetschefen, brandskyddschefen och miljöansvarig.

Innehåll

Inledning
Riskanalys och riskhantering
Grovanalys
Hazard and Operability Analysis
Vad händer om-analys
Management and Oversight Risk Tree
Safety Management and Organisation Review Technique
Mänsklig tillförlitlighetsanalys
Indexmetoder
Failure mode and Effects Analysis
Felträdsanalys
Händelseträdsanalys
Transporter av farligt gods på väg och järnväg (VTI-metoden)
Quantitative Risk Analysis

Mer information om produkten