Farligt gods-pärmar

5 pärmar med Farligt gods-kort (åtgärdskort), insatskort, register och informationsdel kompletterad med specialskrifter.

Brandskyddsföreningen har sedan början av 1970-talet gett ut åtgärdskort för farliga kemikalier. De fem pärmarna innehåller för närvarande 912 åtgärdskort. Du behöver dessutom ett abonnemang för att få de kompletteringar/uppdateringar som vi skickar ut två gånger per år.

Framsidan av korten tar upp personlig skyddsutrustning, största risk och första åtgärd vid olycka samt vissa viktiga data i form av utseende, lukt, smältpunkt, kokpunkt och densitet. På baksidan beskrivs risker och åtgärder vid personskada samt vid brand, explosion och utflöde.

Vi vänder oss till räddningstjänsten, polis, sjukhus, industrier, miljö- och hälsoskyddskontor, transportföretag; kort sagt till alla som hanterar farligt gods. Komplettering/uppdatering sker två gånger per år. De fem pärmarna innehåller för närvarande 912 kort.

Innehåll

Anvisningar
Märkning och separering
Tolkning av viktiga data
Akut skadeverkan
Åtgärder vid kemikalieutsläpp − Metodvägledning
Tolkning av miljödata i Farligt gods-korten
Riskområde vid olycka med Farligt gods
Räddningskemi
Insatskort
Alfabetiskt register
UN-nummerregister
Reviderade kort – förteckning
UN-nummerförteckning
Farligt gods-kort (åtgärdskort)

Mer information om produkten