Brandskydd på byggarbetsplatser

Riskerna är ofta stora och skadorna kan bli omfattande, därför är det viktigt att arbeta med SBA även under byggskedet.

Risken för att en brand ska uppstå kan vara högre på byggarbetsplatsen än i den verksamhet som byggnaden dimensioneras för. Branden kan dessutom bli omfattande om alla skyddsåtgärder inte är färdigställda. Därför finns det goda skäl att arbeta systematiskt med brandskyddet även under byggskedet.

Redan i anbudsskedet bör krav på brandskydd under byggtiden finnas med så att alla inblandade parter i projektet får rätt förutsättningar. Då kan onödiga personskador, egendomsskador och driftavbrott undvikas.

Byggherren kan med den här rekommendationen som underlag se till att brandskyddet under byggtiden blir en naturlig del av byggprojektet. Rekommendationen är avsedd för byggnads- och anläggningsarbete inklusive ombyggnads- och renoveringsarbeten. Den riktar sig till byggentreprenörer, räddningstjänster, konsulter, beställare av byggentreprenader och alla andra som kan bidra till ökad brandsäkerhet på byggarbetsplatser.

Innehåll

Inledning
Definitioner
Krav på brandskydd
Brandskyddsarbete under byggtiden
Ett systematiskt arbetssätt
Brandskyddspolicy
Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning
Riskhantering och nödlägesberedskap
Utbildningsplanering
Brandskyddsbeskrivning
Kontrollsystem
Regler och rutiner
Uppföljning
Permanent brandskyddssystem
Byggarbetsplatser för höga byggnader
Byggarbete och annan verksamhet
Brandskyddsutrustning och installationer
Referenser
Sakregister

Mer information om produkten