Brandskydd i laboratorier

Om det skulle börja brinna i ett laboratorium är det inte bara liv som riskeras utan även avancerad och dyrbar utrustning. Och vad skulle hända med alla forskningsresultat och pågående projekt?

Avsikten med boken är att alla ska få kunskap om hur man ska gå tillväga för att säker­ställa ett bra brandskydd i laboratoriet. Boken behandlar flera aspekter på brandskyddet i projekteringen, under byggnationen och i den löpande verksamheten i laboratoriet.

Brandskyddsföreningen Sverige anser att fler åtgärder än de som är beskrivna i lagstiftningen måste vidtas för att ett bra brandskydd ska uppnås i verksamheten. En risk­analys är grunden för att åstadkomma det och borde ligga till grund för varje labora­torium vad gäller placering, byggnadstekniskt brandskydd, passiva och aktiva brandskyddsåtgärder och för det organisatoriska brandskyddet. Alla dessa åtgärder ­måste samverka för att brandskyddet ska bli bra.

Boken vänder sig till dig som bygger, konstruerar eller tillhandahåller lokaler för laboratorieverksamhet och till dig som arbetar i laboratoriet. Den är en bearbetning av CFPA Guideline No 28 2012:F, Fire safety in laboratories. Förändringar har gjorts för att rekommendationen ska vara tillämplig för svenska förhållanden.

Innehåll

Inledning
Omfattning
Definitioner
Utformning av ­byggnader och lokaler
Elinstallationer och ­elutrustningar
Luft och värme
Dragskåp och liknande
Värmeutrustning
Värdefull utrustning
Brandfarliga gaser och vätskor
Rutiner för brand­säkerhet
Släckutrustning och ­förebyggande rutiner
Säkerhet
Beredskapsplanering
Referenslista
CFPA-E Guidelines
Bilaga 1: Checklista

Mer information om produkten