Brandfarliga och explosiva varor – en lagkommentar

Den 1 september 2010 kom en ny lagstiftning om brandfarliga och explosiva varor. I denna bok får du beskrivet vad den lagstiftningen innebär.

Lydelsen i lagen (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) är i mycket anpassad så att framtida förändringar i internationella regler kommer att vara enklare att införa i den svenska lagstiftningen.

Två större förändringar i lagen var att kommunen är ansvarig för tillstånd och tillsyn avseende förvaring av explosiva varor och att väsentliga överträdelser leder till att tillstånd återkallas.

Lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor syftar till att skydda mot brand och explosion. Den omfattar såväl verksamhetsutövares som privatpersoners skyldigheter.

I boken får du information om vad lagstiftningen innebär, viktigare förändringar samt den gällande lagtexten med förtydligande kommentarer. Du får också hjälp att tolka lagtexten för att enklare se konsekvenserna för den egna verksamheten.

Innehåll

Bakgrund
Introduktion
Klassificering
Myndigheternas roll i lagstiftningen
Den enskildes ansvar enligt lagstiftningen
Förändringar jämfört med tidigare regler
Förklaring och kommentarer
- Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
- Förordning (SFS 2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor
Klassificering enligt CLP-GHS
Kommentarer från företag och myndighet

Mer information om produkten