/ Blockinriktning Brandskyddsledare

Blockinriktning Brandskyddsledare

De olika blocken har följande inriktning:

Det är inget krav att blocken genomförs i nummerordning, men för att få ut mest av utbildningen är det något vi rekommenderar.

Block 1: Brandkunskap – grundkunskap och risker

Är operativt inriktat. Här ingår ämnen som brandkunskap, brandorsakslära och praktiska brandsläckningsmoment. Deltagarna får också en introduktion i utbildningen som helhet och en snabbgenomgång i Lagen om skydd mot olyckor och systematiskt brandskyddsarbete. Här ingår även en introduktion till gruppdynamik.

Block 2: Fördjupning i byggnadstekniskt brandskydd 

Har en inriktning på det byggnadstekniska brandskyddet. I alla byggnader finns ett inbyggt brandskydd som brandcellsgränser, utrymningsvägar, bärförmåga i konstruktionen vid brand, med mera. Utbildningen går igenom Boverkets byggregler med djupdykningar och övningsmoment där teori omsätts till praktik. Dessutom ingår lektioner i aktiva skyddssystem som automatiska brandlarm och släckanläggningar.

Block 3: Fördjupning i riskhantering

Handlar om riskhantering. Utbildningen är praktiskt inriktad, deltagarna jobbar gruppvis med att identifiera olika brandrisker, sätta värden på sannolikhet och konsekvens, värdera om risken är acceptabel och ge förslag till riskreducerande åtgärder. Information på detaljnivå kring specifika brandrisker ingår inte i detta block men vi behandlar vad som är väsentligt när det gäller regler inom en rad olika områden.

Block 4: Organisatoriskt brandskydd

Är en fördjupning i det organisatoriska brandskyddet. Vi bearbetar de olika delarna i det systematiska brandskyddsarbetet med särskilt fokus på ämnen som beredskapsplanering, insatsplanering och utbildningsplanering. Block 4 innehåller också arbetsmiljö och ansvarsfrågor.

Block 5: Uppföljning och erfarenhetsutbyte – revision och examensarbete

Har fokus på uppföljning och erfarenhetsutbyte. Vi går också igenom olika ledningssystem och internrevision i relation till brandskydd. Examinationen utgörs av att deltagarna presenterar sina projektuppgifter, i mån av tid gör vi djupdykningar i ämnesområden utifrån deltagarnas önskemål och exempel på brandskyddsarbete i praktiken. Utbildningen avslutas med examensmiddag och diplomutdelning.

 

Jag vill ha mer information om den här utbildningen

Fyll i vårt intresseformulär så kontaktar vi dig >