/ Tidningen Brandsäkert / Artiklar / LSO 2.0 – det här händer nu

LSO 2.0 – det här händer nu

En person från Räddningstjänsten som går förbi ett rökfyllt och brännskadat område
Foto: Shutterstock

Förändringarna i lagen om skydd mot olyckor, LSO, ska bland annat leda till att kommunernas handlingsprogram ska bli tydligare och att deras tillsyn ska följa nya föreskrifter. På Brandkonferensen 2021 kommer dessa och andra ändringar att både förklaras och diskuteras.

Den första januari i år trädde ett antal ändringar i lagen om skydd mot olyckor, LSO, i kraft. Förändringarna grundar sig i räddningstjänstutredningen och skogsbrandsutredningen som genomfördes på uppdrag av regeringen under 2017 och 2018, och som föreslog ett antal åtgärder för en mer likvärdig och effektiv kommunal räddningstjänst.

– Det ska inte spela någon roll vilken kommun man bor i, räddningstjänstens verksamhet med skydd mot olyckor och hanteringen av dem ska hålla samma höga kvalitet över hela landet, sa inrikesminister Mikael Damberg (S) i samband med att regeringen överlämnade sin proposition med förslag till lagändringar i juni 2020.

Propositionen antogs av riksdagen och sedan årsskiftet gäller den så kallade LSO 2.0, vars syfte är att skapa bättre förutsättningar att förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor. Förändringarna innebär bland annat en förtydligad styrning av kommunernas verksamhet, till exempel genom en utökad föreskriftsrätt för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Redan innan förslagen klubbades av riksdagen började MSB förbereda föreskrifter och utveckla stöd till kommunerna utifrån de planerade förändringarna, och i skrivande stund är remissarbetet i full gång.

Mer likvärdig tillsyn

En av ändringarna handlar om kommunernas tillsyn över att enskilda följer LSO och de föreskrifter som meddelas med stöd av lagen. Det vill säga de tillsynsbesök som räddningstjänsten gör hos bland annat företag och andra organisationer för att bedöma det systematiska brandskyddsarbetet.

I dag finns det skillnader i hur tillsynen utförs, konstaterar regeringen i sin proposition, och nämner skillnader i frekvens av tillsynsbesök, meddelanden av förelägganden och uppföljning efter att krav på åtgärder har framställts. För att minska skillnaderna har MSB fått i uppdrag att ta fram föreskrifter om hur tillsynen ska planeras och utföras.

– Viktigt att poängtera är att det här inte är en återgång till de centralt fastställda tillsynsfrister som fanns innan LSO trädde i kraft 2004. Syftet med föreskrifterna är att vi ska försöka likrikta kommunernas tillsyn så att den blir mer enhetlig i hela landet, men kommunerna kommer fortfarande ha möjlighet att själva prioritera bland objekten, säger Per Karlsson på MSB:s enhet för inriktning av skydd mot olyckor som ansvarar för föreskrifterna.

I arbetet med att ta fram föreskrifterna har MSB haft en referensgrupp bestående av representanter från 14 räddningstjänster, länsstyrelsen samt Sveriges kommuner och regioner, SKR. Områden som de identifierat som aktuella att reglera är bland annat vad som ska kontrolleras vid en tillsyn, att uppföljning sker av att förelagda åtgärder utförs, samt samråd med andra myndigheter vid beslut om att förelägga om åtgärder vid vissa typer av byggnader.

Remissarbetet pågår

I och med införandet av LSO 2.0 har man tagit bort kravet på att lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet, som tidigare har gällt vissa byggnader och verksamheter med särskilt hög brandrisk eller där konsekvenserna av en brand skulle bli särskilt stora.

– Kravet har varit vägledande för många kommuners tillsynsverksamhet och vårt förslag är att ha en bilaga till föreskrifterna som definierar vissa typer av byggnader och andra anläggningar där det är angeläget att behovet av tillsyn inte försummas. Kommunerna ska ha en förteckning över dessa objekt och en planering för tillsynen av dem, säger Per Karlsson och fortsätter:

– I praktiken handlar det om den typ av objekt som tidigare omfattats av kravet på skriftlig redogörelse. Men vi har konstaterat att det från centralt håll inte går att definiera alla objekt som bör ingå i förteckningen, och därför ska kommunerna komplettera listan utifrån sin lokala kännedom om riskfyllda verksamheter.

Förslaget till föreskrifter om kommunal tillsyn är ute på remiss till den 1 juli, men två remisser om föreskrifter var ute redan tidigare i år. Det gällde dels föreskrifterna om vad kommunernas handlingsprogram ska innehålla och hur de ska struktureras för att bli tydligare, konkreta, hålla högre kvalitet och vara jämförbara. Dels handlade det om föreskrifterna om ledning av kommunal räddningstjänst, som syftar till att öka förmågan att leda räddnings insatser och samverka med andra aktörer. Remisstiden för föreskrifter om så kallade undersökningsrapporter, som kommunerna ska skicka in till MSB efter avslutade olycksundersökningar, planeras pågå från maj till september.

LSO-2.0-det-här-händer-nu-Mikael.png
   Mikael Damberg
LSO-2.0-det-här-händer-nu-Per.png
    Per Karlsson

Text: Josefin Svenberg
Publicerades i Brandsäkert nr 2, 2021
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2021-04-29

Se även