/ Om oss / Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Vi är en opartisk påverkare som utvecklar och sprider kunskap om ett bra brandskydd.

Brandskyddsföreningen växer

Brandskyddsföreningens verksamhet fortsätter att växa. Året som gått har präglats av nytänkande, organisationsförbättringar och effektivisering av interna processer. Styrelsen har följt och stöttat Brandskyddsföreningen i detta förändringsarbete, som även fortsätter under kommande år.

Det pågår många parallella projekt i organisationen med den gemensamma uppgiften att stärka Brandskyddsföreningens uppdrag och vision – ett brandsäkrare Sverige. Parallellt med förändringar av interna funktioner har ett projekt startats för att utreda hur man skapar en bättre samverkan med den regionala verksamheten och etablera en tydligare förankrings- och beslutsstruktur. Projektet ska också utmynna i en tydligare bild och skarpare stringens kring verksamhetens alla delar.

Kunskapscentrum etableras

Arbetet med att starta upp Brandskyddsföreningens Kunskapscentrum för brandsäkerhet har också påbörjats, där även forskningsorganet Brandforsk ska ingå som en integrerad del. Brandskyddsföreningen tar tydligt steget från att vara en leverantör av utbildningar till att bli en kunskaps- och opinionsbildande organisation som aktivt sprider kunskap inom brandsäkerhetsområdet. Prioriterade frågor Brandskyddsföreningen har också fortsatt sitt arbete inom ett antal prioriterade områden. Fokus har framförallt legat på frågorna om individanpassat brandskydd för att skydda de mest riskutsatta och om brandsäkerhet i höga trähus. Fördelarna med trähus är många, men brandskyddet har inte prioriteras tillräckligt i denna typ av byggnader. Här har Brandskyddsföreningen aktivt deltagit i debatten, fått medialt utrymme och kommit med flera förslag på hur höga trähus skulle kunna byggas med ett bättre brandskydd.

Brandskydd på asylboenden prioriterat

Under året har man också arbetat med att öka brandsäkerheten på flyktning- och asylboenden mot bakgrund av de många bränder som utbrutit i dessa byggnader. Det är alltid naturligt för Brandskyddsföreningen att bidra i en situation där vår expertis kan vara till hjälp. Vi tog fram en vägledning och en e-learning inom området som har genererat stor uppmärksamhet och medialt utrymme. Andra prioriterade frågor har rört brandriskerna med cellplaster och ett nytt utbildningskoncept inom Heta Arbeten.

Kommande år bjuder också på stora förändringar – alltifrån en ny webbplats och ett större fokus på medlemsnytta och nätverksbyggande. Brandskyddsföreningens mål, att bli en ledande part inom brandkunskap och brandforskning, håller också på att ta form. Vi ser med tillförsikt fram emot att ta del av denna utveckling. 

Läs hela verksamhetsberättelsen.

Mats Nordenskjöld, ordförande Brandskyddsföreningen Sverige