/ Om oss / Personuppgifts- och cookiepolicy

Personuppgifts- och cookiepolicy

Brandskyddsföreningen Sverige org.nr. 802000-4266 samt dess dotterbolag Brandskyddsföreningens Service AB, org.nr 556114-9617 och Försäkringsbranschens restvärderäddning i Sverige AB, org.nr 556711-5323, nedan gemensamt kallade Brandskyddsföreningen, är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter inom Brandskyddsföreningen.

Grundläggande principer
Brandskyddsföreningen förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter. 

Insamling av personuppgifter
Insamling av personuppgifter kan vara både aktiv och passiv. Aktiv insamling sker när du som användare eller kund lämnar dina uppgifter till oss i samband med inloggning, köp av tjänst/vara eller liknande. Om du inte själv genom en aktiv handling lämnar uppgifterna till oss utan insamlandet sker med hjälp av andra verktyg (t.ex. genom cookies) anses insamlingen passiv. Läs mer om cookies nedan.

Om cookies på Brandskyddsföreningens webbplatser

Vad är en cookie?
En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker skickar till din dator och som sparas där. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en besökares surfande.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen.

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Sessionscookies
I en del funktioner på Brandskyddsföreningens webbplatser, till exempel i köpdialogen, använder vi något som kallas sessions-id. För att hålla reda på det, sänder vår server en så kallad sessionscookie med ett unikt id-nummer till din dator varje gång du besöker vår webbplats.

Sessionscookies används under den tid du är aktiv på webbplatsen. Utan den skulle du till exempel inte kunna backa i köpdialogen utan att behöva fylla i alla uppgifter på nytt varje gång.

En sessionscookie sparas bara temporärt i din dators arbetsminne och tas automatiskt bort när du stänger din webbläsare. Om du väljer att stänga av cookies kommer inte Brandskyddsföreningens webbplatser att fungera så som du som användare förväntar dig.

En vanlig missuppfattning om cookies är att det är en sorts virus och att webbplatser med hjälp av cookies kan ta reda på personlig information från en dator eller att cookies är till för att kunna sända skräppost. Ingenting av detta är sant, cookies är bara data.

De flesta webbläsare är inställda för att tillåta lagring av cookies. Om du inte vill tillåta detta kan den stängas av. Information om hur du gör detta finns i webbläsarens hjälpfunktion.

När sker behandling av personuppgifter?
Brandskyddsföreningen behandlar dina personuppgifter när du

  • Ansöker om medlemskap i Brandskyddsföreningen
  • Anmäler dig till att delta på våra utbildningar och seminarier
  • Beställer förlagsprodukter och andra av Brandskyddsföreningens varor och tjänster
  • Anmäler dig som prenumerant till vårt nyhetsbrev
  • Söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss
  • Söker kontakt med oss i övrigt
  • Besöker Brandskyddsföreningens webbplatser

Samtycke
Genom att använda Brandskyddsföreningens webbplatser och Brandskyddsföreningens övriga varor och tjänster godkänner du denna Personuppgifts- och cookiepolicy.  Brandskyddsföreningen kan komma att ändra och/eller uppdatera Personuppgifts- och cookiepolicyn och eftersom sådana ändringar inte meddelas på annat sätt än genom de nya villkorens publicering på våra webbplatser så rekommenderar vi att du regelbundet tar del av dessa. 

När det enligt lag krävs att ditt samtycke inhämtas för behandling av vissa slags personuppgifter, eller för vissa former av behandling, så kommer sådant särskilt samtycke att inhämtas från dig innan personuppgifterna behandlas. 

Vi samlar t.ex. aldrig in eller behandlar personuppgifter som kan anses känsliga utan särskilt samtycke, som t.ex. information om din hälsa eller personuppgifter om personer under 13 år. 

Registrerade uppgifter
De uppgifter som du väljer att lämna är de uppgifter som registreras. Brandskyddsföreningen har som policy att inte samla in och registrera känsliga personuppgifter. Om du däremot själv lämnar information om ditt hälsotillstånd, till exempel att du är allergiker och önskar viss kost på en utbildning eller seminarium, förutsätter vi att du samtycker till att uppgifterna registreras hos oss.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter
Brandskyddsföreningen samlar in personuppgifter när du ansöker om medlemskap i Brandskyddsföreningen, anmäler dig till våra utbildningar, beställer förlagsprodukter, andra varor och tjänster eller prenumererar på nyhetsbrev via vår hemsida, per telefon eller brev. De personuppgifter som du lämnar registreras då i våra register och används bl.a. för att kommunicera och uppfylla våra åtaganden gentemot våra kunder och användare enligt ingångna avtal.

När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Andra ändamål med vår behandling av personuppgifter är att samla in information om hur du som användare utnyttjar våra webbplatser för att analysera sökbeteende, för statistikändamål, för att förbättra våra webbplatser, göra dem mer användarvänliga och kontrollera att de fungerar på avsett sätt. Sådan information samlas t.ex. in med hjälp av analysverktyg och cookies.

Utlämnande av personuppgifter
Personuppgifter kan komma att överföras mellan bolagen och organisationerna inom Brandskyddsföreningen Sveriges koncern. 

Brandskyddsföreningen kan även komma att lämna ut personuppgifter till underleverantörer (t.ex. en it-leverantör som driftar våra datasystem). Våra underleverantörer får alltid underteckna ett personuppgiftsbiträdesavtal med Brandskyddsföreningen för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter. Brandskyddsföreningen överför i regel inte personuppgifter till något land utanför EU/EES men om vi t.ex. har en underleverantör i ett land utanför EU/EES kan överföring av personuppgifter till tredje land komma att ske ske.

Vid beställningar och anmälningar kan den information som antecknas i registret komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till person eller företag utanför Brandskyddsföreningen, i den utsträckning det krävs för att administrera deltagandet på en utbildning eller för att utföra beställningen.

Vad gäller marknadsföringsåtgärder samt uppföljning och utveckling kan uppgifterna komma att lämnas ut till de personer eller företag som Brandskyddsföreningen samarbetar med.

Vid behandling av personuppgifter i övriga situationer, lämnas personuppgifterna inte ut till utomstående för det fall det inte särskilt angetts i samband med att uppgifterna samlades in, om det inte särskilt föreskrivs i lag eller förordning.

Hur länge finns uppgifterna kvar?
Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande, det vill säga tillhandahålla tjänsten, produkten eller utbildningen, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer med mera.

Säkerhet
Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Brandskyddsföreningen har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Disclaimer
Brandskyddsföreningens webbplatser kan innehålla länkar eller hänvisningar till webbplatser som tillhandahålls av tredje part. Brandskyddsföreningen ansvarar inte för den behandling av personuppgifter som sker, eller det innehåll som tillhandahålls av sådan tredje part, på tredje parts webbplats. 

Registerutdrag och rättelser
Du har rätt att en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Brandskyddsföreningen Sverige och dess dotterbolag. Du ska i sådana fall begära detta skriftligt till personuppgiftsombudet på adressen nedan. Begäran ska vara egenhändigt undertecknad av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Utdragen sänds till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till Brandskyddsföreningen.

Brandskyddsföreningen
Attention: PERSONUPPGIFTSOMBUD
Box 472 44
100 74 Stockholm

Om du anser att en uppgift om dig är fel eller missvisande, kan du vända dig till Kundservice på sbf@brandskyddsforeningen.se. 

Uppdaterad: 2016-11-08