/ Normer, regler & handböcker / Riktlinjer för Brandsäkert hem

Riktlinjer för Brandsäkert hem

Riktlinjerna anger de krav som ska uppfyllas för att en boendemiljö ska kunna kategoriseras som Brandsäkert hem. Avsikten är att riktlinjerna ska kunna tillämpas på alla typer av boenden, förutom vårdboenden och andra särskilda boenden.

Riktlinjerna innehåller de obligatoriska krav som Brandskyddsföreningen anser vara skäligt i en bostad. Utöver detta ges förslag på utrustning och åtgärder för att ytterligare förbättra brandskyddet. Riktlinjerna tar inte med byggnadstekniska aspekter, utan det förmodas att byggnaderna som sådana uppfyller de krav som anges i gällande byggregler.

Konceptet Brandsäkert hem® bygger på insikt, kunskap och motivation och att de krav som anges i dessa riktlinjer gäller över tid. Genom att vara medveten om de brandrisker som kan förekomma i hemmet, samt att underhålla och kontrollera den utrustning som finns för brandskyddet, är man väl förberedd om en brand ändå skulle uppstå.