/ Hembesök

Hembesök

Ett hembesök är ett personligt möte, som görs av räddningstjänsten eller en annan aktör, för att öka människors kunskap om brandskydd i hemmet. De Hembesök som koordineras av Brandskyddsföreningen ingår i MSB:s uppdrag inom anslag 2:6, som syftar till att öka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser.

Samtidigt som hembesöket genomförs kan man ta reda på hur många som har fungerande brandvarnare och annan brandskyddsutrustning i sin bostad. Det ger också möjlighet att identifiera personer som är i behov av ett individanpassat brandskydd.

Att arbeta med riktade, målgruppsanpassade insatser, så som hembesök, för att sprida kunskap om brandskydd betonas i MSB:s Inriktning av den nationella strategin för att stärka brandskyddet för den enskilda människan.

Verktyg för registrering

För att följa upp både brandskyddsläget och hembesöksverksamheten – på lokal, regional och nationell nivå erbjuder vi detta verktyg.

Webbverktyget är fritt att använda för de räddningstjänster eller andra organisationer som gör hembesök. Det är skapat av Brandskyddsföreningen med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Administrationen av behörighets-/inloggningsuppgifter för att använda verktyget sköts av de lokala brandskyddsföreningarna.

Säker personuppgiftshantering

Verktyget har utformats för att inte innehålla några identifierbara personuppgifter som omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen eller dataskyddsförordningen. Detta medför att vissa mer detaljerade uppgifter som skulle varit till nytta för analys inte är möjliga att samla in. Vår förhoppning är att verktyget trots detta ska fungera som ett bra stöd för såväl hembesöken i sig som för uppföljning och analys.