/ Forskningsprojekt / Projekt fr.o.m. 2016 / Framgångsfaktorer vid bostadsbränder

Framgångsfaktorer vid bostadsbränder

Framgångsfaktorer vid bostadsbränder

För att förstå vilka åtgärder som potentiellt kan påverka antalet omkomna i bostadsbränder finns i huvudsak två olika angreppssätt. Den första är att studera riskgrupperna, identifiera riskfaktorer och angripa dessa. Det andra angreppssättet är att stu¬dera skyddsfaktorerna, dvs de faktorer som föranlett att en brand förhindrats, minimerats, hanterats eller där personen lyckats fly. Genom att studera olika perspektiv på bostadsbränder har detta projekt anammat det andra alternativet.

Utgivare: LTH Författare: Finn Nilson, Marcus Runefors, Frida Vermina Lundström, Carl Bonander och Håkan Frantzich
Proj.nr: 301-151 År: 2017

Läs sammanfattningsrapport
Läs informationsblad