/ Forskningsprojekt / Projekt fr.o.m. 2016 / Dubbelglasfasader - en brandteknisk förstudie

Dubbelglasfasader - en brandteknisk förstudie

Det har blivit allt vanligare att byggnader utförs med ett dubbelt klimatskal både i Sverige och i övriga världen.

Den rent brandtekniska problematiken avseende dubbelglasfasader är att utformningen kan innebära en förhöjd risk för brandspridning mellan våningsplanen om en flamma slår ut genom ett glasparti i den inre fasaden och sedan inte går igenom den yttre fasaden utan knäcker glasen i innerfasaden på våningen ovanför. Dessutom är de riktlinjer som ges i BBR och i BBRAD inte anpassade för denna typ av konstruktioner vilket kan innebära att utformningen behandlas olika från projekt till projekt. Detta beror på att lösningen är relativt ny i Sverige, vilket inneburit att byggreglerna ännu inte hunnit anpassas till konceptet. Det kan dock konstateras att riskbilden i en byggnad onekligen påverkas av en dubbelglasfasad.
Ett antal experimentella studier med dubbelglasfasadsystem har genomförts men generella slutsatser är svåra att dra då utformningarna varit olika och dokumentationen inte är fullständig. Inverkan av vind från utsidan har inte heller studerats.

Utgivare: SP och Brandskyddslaget Författare: Axel Jönsson, Brandskyddslaget; Robert Jansson McNamee, SP; Hans Nyman, Brandskyddslaget
Proj.nr: 314-141 År: 2016

Läs rapport
Läs infoblad