/ Forskningsprojekt / Projekt från 2000-2015 / Värdering av brandskyddsåtgärder

Värdering av brandskyddsåtgärder

Samhället satsar enorma pengar varje år för att skydda sig mot bränder. Men hur vet man vilka åtgärder, eller kombinationer av åtgärder, som ger det mest effektiva skyddet.

För att söka på sidan kan du använda kommando "ctrl + f".

Varför blir små bränder stora bränder?

Detta projekt syftar till att fram kunskap om vilka faktorer som leder till att vissa bränder utvecklas till storbränder och undersöka om det finns karakteristiska mönster specifika för storbränder i olika typer av objekt.

Utgivare: Lunds Tekniska Högskola 
Proj.nr: 101-071 År: 2012
Läs rapport: Varför blir vissa små bränder stora?
Läs rapport: Fallstudier - vilka tekniska faktorer spelar roll vid anlagda bränder i skolor. 
Läs rapport: En studie av vindsbränder utifrån statistik och brandutredningar.
Läs rapport: En metodik för att utvärdera brandskadescenario på kärnkraftverk.
Läs infoblad 
Read summary
Författare: Nils Johansson, Patrick van Hess

Läs även artikel i "Fire Technology": "Identifying Deficiencies in Fire Protection". 
Författare: Nils Johansson, Patrick van Hess och Stefan Särdkvist

Säkerhetsutredningar av bränder - försök med tillämpning av olika metoder

Under 2008-2009 genomfördes en studie med fördjupade utredningar av bränder och brandtillbud. Projektet innehöll både en övergripande teoretisk del och en del med fallstudier där flera olika metoder för olycksutredningar tillämpades på inträffade bränder eller brandtillbud. Varje enskild fallstudie beskrivs i separata rapporter. 

Utgivare: Karlstads universitet | Proj.nr: 100-071 | År: 2010
Läs rapport - Fallstudie av en brand i en villa.
Läs rapport - Fallstudie av ett stadsgasutsläpp i en lägenhet.
Läs rapport - Fallstudie av en lägenhetsbrand med dödlig utgång.
Författare: Mattias Strömgren, Lars Harms-Ringdahl, Anders Bergqvist

Optimerad dimensionering av brandgasventilation – inverkan av extern vindpåverkan

Vid dimensionering av termisk brandgasventilation finns ett antal alternativa metoder för att bestämma erforderlig storlek på ventilatorer, inkluderande den totala öppningsarean av frånluftsluckor i taknivå och av tilluftsöppningar i marknivå. Ett normalt förfarande vid beräkning är att simulera ett antal brandförlopp i lokalen, ibland med enkla ekvationssystem som kan lösas med handberäkning men oftast med någon datorbaserad modell. Endast ett fåtal ”dimensionerande” fall brukar därvid beaktas och inverkan av extern vind eller hur ventilatorerna är utformade och placerade tas i normalfallet inte hänsyn till alls. Det kan därmed uppfattas som att dimensionering i många fall utförs med en onödigt kraftig förenkling av ett, komplext men till synes lösbart, problem.

Utgivare: ÅF - Infrastruktur AB Proj.nr: 100-071 År: 2010
Läs rapport
Läs informationsblad
Read summary
Författare: Jörgen Carlsson

Indexmetod för värdering av brandrisker i industrier

Att bedöma om en investering i brandskydd är ”lönsam” kan vara mycket svårt. I projektet har ett datorprogram som syftar till att hjälpa beslutsfattare analysera investeringar i brandskydd producerats.

Utgivare: Lunds Tekniska Högskola | Proj.nr: 108-021 | År: 2004
Proj.nr: 108-021 | År: 2004
Läs rapport
Läs informationsblad
Författare: Henrik Johansson

Ett nytt datorstöd för ekonomisk optimering av brandskydd

Vid beslut om ekonomisk optimering av brandskyddet i industrier och andra lokaler behövs det i allmänhet ett underlag i form av ett händelseträd som beskriver tänkbara brandförlopp med och utan skyddsutrustning. Vidare måste varje händelseträd kläs genom att varje kant får ett sannolikhetsvärde och varje löv en prislapp.

Utgivare: Stockholms Universitet Proj.nr: 104-991 År: 2002
Kontakt oss för tillgång till rapporten
Läs informationsblad
Författare: Per-Erik Malmnäs

Ekonomisk optimering av det industriella brandskyddet - Fas 3

Projektet ”Ekonomisk optimering av det industriella brandskyddet” har tagit fram metoder som kan användas för att värdera olika brandskyddsalternativ i en specifik byggnad. Vid värdering av de olika alternativen ska man även kunna ta hänsyn till skillnad i risknivå, när man jämför alternativen. Projektet har tagit fram en modell för hur man kan genomföra värderingarna och sedan fokuserat på tre områden som bedömts som extra intressanta för att utveckla modellen.

Utgivare: Lunds Tekniska Högskola Proj.nr: 105-001 År: 2002
Läs rapport
Läs informationsblad
Författare: Henrik Johansson

Ekonomisk optimering av det industriella brandskyddet - Fas 2

Att visa nyttan med brandskyddsinvesteringar är svårt. Ofta beror detta på att den riskreducering som investeringen är tänkt att åstadkomma är svår att värdera.

Utgivare: Lunds Tekniska Högskola Proj.nr: 103-991 År: 2000
Läs rapport
Läs informationsblad
Författare: Henrik Johansson