/ Forskningsprojekt / Projekt från 2000-2015 / Samspelet mellan människa, teknik, organisation och samhälle

Samspelet mellan människa, teknik, organisation och samhälle

Brandsäkerhet är ett komplext område. Fokus har flyttats från hantering av brandanstiftare, via begränsning av spridningsmöjligheter, till att säkerheten påverkas av många olika faktorer.

För att söka på sidan kan du använda kommando "ctrl + f".

Brandutsatta högstadieskolor: orsaker, preventiva faktorer och effektiva motåtgärder.

Resultatet visar att flertalet skolor i studien ligger i socioekonomiskt utsatta områden, och skolorna kännetecknas ofta av en komplex situation med många svagpresterande elever och brister i den psykosociala miljön. Skolbränder kan anläggas på skilda sätt, utifrån olika motiv och ha olika förlopp. Inte minst viktig är distinktionen mellan interna och externa skolbränder, där de senare inte nödvändigtvis anläggs av personer med en relation till skolan.

Utgivare: Göteborgs universietet Författare: Sofia Persson, Sara Uhnoo
Proj.nr: 203-131 År: 2015
Läs rapport
Läs informationsblad

Etik, ansvar och fördelningsprinciper i brandskydd

Syftet med detta projekt var att identifiera etiska principer för prioritering, resurs- och ansvarsfördelning som är relevanta i brandskyddssammanhang, samt empiriskt undersöka olika aktörers inställning till dessa principer.

Utgivare: Kungliga Tekniska Högskolan Författare: Per Sandin, Misse Wester
Proj.nr: 203-081 År: 2010
Läs rapport
Läs informationsblad
Read summary

Brandskydd för rörgenomföringar i bostadsbebyggelse

Med byggnormer formulerade som funktionskrav måste byggherrar, konstruktrörer och entrepenörer kunna verifiera att den lösning man väljer verkligen uppfyller de krav som gäller i Boverkets byggregler.

Utgivare: Scandiaconsult VVS-Teknik AB Författare: Rolf Kling
Proj.nr: 270-901 År: 2009
Läs rapport
Läs informationsblad

Organisera för brandsäkerhet

Syftet med projektet ”Organisera för brandskydd” har varit att genomföra en utforskande studie för att identifiera framgångsfaktorer för hur brandsäkerhetsarbete ska organiseras.

Utgivare: MTO Psykoloi AB Författare: Lena Kecklund, Lotta Fredlund, Sara Pettersson
Proj.nr: 200-061 År: 2008
Läs rapport
Läs informationsblad

Datorsimulering av utrymning vid brand- inventering av tre angreppssätt

Det finns idag ett drygt tjugotal datorprogram för simulering av utrymning vid brand. I programmen modelleras personers förflyttning vanligtvis på ett av tre sätt. Dessa tre angreppssätt har kartlagts och beskrivits i detta projekt. Beskrivningen bygger på fem befintliga datorprogram, nämligen ERM, EVACNET4, STEPS, buildingEXODUS och SIMULEX.

Utgivare: Lunds Tekniska Högskola Författare: Daniel Nilsson
Proj.nr: 204-051 År: 2007
Läs rapport
Läs informationsblad
Läs också artikeln som presenteras vid "Fifth International Conference on Pedestrian and Evacuation Dynamics" i Gaithersburg, USA den 8-10 mars 2010.

Hur människor beter sig vid brand och hur de upplever talade utrymningsmeddelanden

Projektet består av två delar, i den första delen utformades en modell av det inledande utrymningsförloppet och i den andra undersöktes sex olika talade meddelanden.

Utgivare: Lunds Tekniska Högskola Författare: Daniel Nilsson
Proj.nr: 202-031 År: 2007
Läs rapport: En modell av det inledande utrymningsförloppet
Läs rapport: Utformning av talade utrymningsmeddelanden
Läs infoblad

Associationer kring brandfara och självskattat beteende

De flesta bränder sker i bostaden vilket gör bostadsmiljön till vår största riskzon då det gäller brandfara. En obesvarad fråga är om människor i allmänhet uppfattar sitt hem som en uppsättning riskzoner.

Utgivare: Brandscript Ltd Författare: Tomas Lönn
Proj.nr: 205-051 År: 2005
Läs rapport
Läs informationsblad

Kan man med kemisk analys av brandrester från en bil avgöra om branden varit anlagd?

I Sverige inträffar årligen cirka 4400 bränder i fordon varav 3700 är bilbränder. Den uppskattade årliga kostnaden för anlagda fordonsbränder i Sverige överstiger 100 miljoner kr.

Utgivare: Lunds Tekniska Högskola Författare: Arndt Hofmann
Proj.nr: 203-031 År: 2006
Läs rapport
Läs informationsblad

Går det att öppna dörren när det brinner?

Att välja lås och trycken för dörrar som ska kunna användas även vid en utrymning, s.k. utrymningsbeslag, ingår som en väsentlig del i alla byggprojekt. Produkterna måste uppfylla flera olika krav, av vilka ett är att kunna fungera vid utrymning.

Utgivare: Brandskyddslaget + MTO Brand Författare: Lena Kecklund, Björn Hedskog,  Staffan Bengtsson
Proj.nr: 209-021 År: 2004
Läs rapport
Läs informationsblad

Utrymning genom irriterande och tät rök 

För att undersöka människors beteenden och gånghastighet i tät och irriterande rök genomfördes en serie försök med frivilliga försökspersoner. Dessutom skulle möjligheten att förbättra utrymningssituationen genom att använda olika kompletterande utrymningsmarkeringar undersökas.

Utgivare: Lunds Tekniska Högskola Författare: Daniel Nilsson, Håkan Frantzich
Proj.nr: 208-021 År: 2003
Läs rapport
Läs informationsblad

Mänskliga och organisatoriska faktorers påverkan på en byggnads brandskydd

I projektet har en kvantitativ metod för att beräkna brandrisker tagits fram. Metoden kombinerar den helhetssyn som finns inom MTO-verksamhet (Människa-Teknik-Organisation) med händelseträdsmetodik. I projektet länkas kvalitativa metoder ihop med kvantitativa, som har tvingat fram tydliga definitioner av vad som påverkar en byggnads brandskydd.

Utgivare: MTO Brand Författare: Jonas Svensson, Charlotte Andersson Fredholm, Joakim Ardenmark, Peter Andersson
Proj.nr: 207-001 År: 2002
Läs rapport
Läs informationsblad

EU-projekt FIPEC: Brandegenskaper hos elektriska kablar

FIPEC:s arbetsprogram omfattar utveckling av brandprovningsmetoder och studier av matematiska brandmodeller för att förutsäga brandutvecklingen i verklig skala utifrån experiment i liten skala. Provningsmetoderna inkluderar mätning av värmeeffekt och rök.

Utgivare: SP Författare: Patrick van Hees, Stephen J Grayson, Andrew Green, Uberto Vercellotti, Hervé Breulet
Proj.nr: 280-961 År: 2000
Kontakta oss för tillgång till rapporten
Läs informationsblad

Företagsledningen har nyckelroll i det förebyggande arbetet

Huvudorsakerna till större olyckor står att finna i beslut som tagits långt före olyckan och dessa beslut har fattats på hög nivå i organisationen, oftast av okunnighet eller ignorans beträffande risker. Besluten tenderar också att sätta normala säkerhetsmekanismer, eller barriärer, ur spel.

Utgivare: Luleå Tekniska Universitet Författare: Mats Danielsson, Jonathan Stubbs
Proj.nr: 203-991 År: 1999
Läs rapport
Läs informationsblad